Jobs

pic_jobs_header_neu

Specjalista ds. kontrolingu finansowego

Job description

 • bieżą­ca współ­pra­ca z kie­row­ni­ka­mi pro­jek­tów przy spor­ząd­za­niu i kon­tro­li budże­tów poszc­ze­gól­nych projektów 
 • przy­go­to­wy­wa­nie ana­liz i rapor­tów na potrze­by Zarządu 
 • współ­pra­ca z zes­połem księ­go­wości, w tym wery­fi­ka­c­ja i akcept­ac­ja doku­men­tów kosztowych 
 • udział w przy­go­to­wy­wa­niu pla­nu fin­an­so­we­go fir­my i kon­tro­la jego wykonania 
 • ucz­est­nict­wo w przy­go­to­wy­wa­niu i wdraża­niu nowych nar­zęd­zi kon­tro­lin­go­wych oraz poli­ty­ki raportowania

 

Qualification

 • wyk­sz­tałce­nie wyższe, pre­fe­ro­wa­ne ekonomiczne 
 • 2–4 lata doś­wiad­cze­nia zawo­do­we­go w obs­zar­ze kon­tro­lin­gu finansowego 
 • wied­za z zak­re­su rachunkowości 
 • pre­fe­ro­wa­ne doś­wiad­cze­nie zawo­do­we zdo­byte podcz­as wdraża­nia sys­te­mów ERP 
 • bard­zo dobra zna­jo­mość języ­ka angie­lskie­go w mowie i piśmie 
 • bie­gła obsłu­ga MS Excel 
 • mile wid­zi­al­ne pod­sta­wy pro­gra­mo­wa­nia Visu­al Basic 
 • wys­o­kie umie­jęt­ności analityczne 
 • bard­zo dobra orga­ni­za­c­ja pra­cy włas­nej, umie­jęt­ność pra­cy pod pres­ją czasu 
 • komu­ni­ka­tyw­ność i inic­ja­ty­wa w działaniu 
 • wys­o­kie poc­zu­cie odpo­wied­zi­al­ności za wyko­ny­waną pracę 

We offer:

 • sta­bil­ne zatrud­nien­ie w biur­ze ILF w Wars­za­wie na pod­sta­wie umowy o pracę 

— moż­li­wość dyna­micz­ne­go roz­wo­ju zawo­do­we­go w pręż­nie działa­jącej firmie

 • pakiet pry­wat­nej opie­ki medycznej 
 • przy­jazną atmos­ferę pra­cy w mło­dym, zgranym zespole 

Oso­by zain­te­re­so­wa­ne, speł­nia­jące powyższe wyma­ga­nia, pro­si­my o przesła­nie apli­ka­c­ji w języ­ku pol­s­kim i angie­ls­kim na adres: rekrutacja@ilf.com

Zastrz­egamy sobie moż­li­wość kon­tak­tu tyl­ko z wybrany­mi kandydatami.

 

Location: ILF-Poland, office Warsaw
Available from: July 31, 2021

 

For further questions please contact us:

ILF Con­sul­ting Engi­neers Pol­s­ka Sp. z o.o.
Ms. Jolan­ta Folwarczny

Osmańs­ka 12
02–823 Warsaw

Tel: +48 (22) 4 30 - 2635
Fax: +48 (22) 4 30 - 2601

Hello UptimeRobot