Jobs ILF

pic_jobs_header_neu

Specjalista/ka w zespole kontroli dokumentacji

Stellenbeschreibung

 • nad­zór nad obie­giem doku­men­ta­c­ji (tech­nicz­nej) w ramach pro­jek­tów rea­li­zowanych przez firmę 
 • admi­ni­stro­wa­nie bazą doku­men­ta­c­ji technicznej 
 • kon­tro­lo­wa­nie jakości oraz popraw­ności for­mal­nej dokumentacji 
 • spor­ząd­za­nie rapor­tów doty­c­zą­cych rea­li­za­c­ji projektów 
 • inne czyn­ności administracyjne

 

Qualifikation

 • wyk­sz­tałce­nie w zak­re­sie kie­run­ków admi­nis­tra­cy­jnych, eko­no­mic­z­nych lub tech­nicz­nych — absol­wen­ci lub stu­den­ci ostat­nich lat studiów 
 • bie­gła zna­jo­mość języ­ka angie­lskie­go w mowie i piśmie 
 • zaa­wan­so­wa­na zna­jo­mość pakie­tu MS Office (Word, Excel, Power Point) 
 • pod­sta­wo­wa zna­jo­mość Auto­CAD będ­zie dodat­ko­wym atutem 
 • doś­wiad­cze­nie zawo­do­we na sta­no­wis­kach zwią­z­anych z admi­nis­tra­cy­jną obsłu­gą biura (doś­wiad­cze­nie w fir­mie o pro­fi­lu tech­nicz­nym) – mile widziane 
 • dos­ko­nała orga­ni­za­c­ja pra­cy w tym sys­te­ma­ty­cz­ność, dokład­ność, rze­tel­ność oraz umie­jęt­ność prio­ry­te­ty­za­c­ji zadań 
 • zdol­ności analityczne 
 • umie­jęt­ność pra­cy w zes­po­le (także pod pres­ją czasu) 
 • mile wid­zia­ne pra­wo jazdy kat. B 

We offer:

 • zatrud­nien­ie w biur­ze ILF w Warszawie 
 • moż­li­wość nawią­za­nia dłużs­zej współpracy 
 • moż­li­wość roz­wo­ju zawo­do­we­go w dyna­micz­nie działa­jącej w międ­zy­na­r­odo­wej firmie 
 • kon­ku­ren­cy­j­ne warun­ki zatrudnienia 
 • przy­jazną atmos­ferę pracy 

Oso­by zain­te­re­so­wa­ne, speł­nia­jące powyższe wyma­ga­nia, pro­si­my o przesła­nie apli­ka­c­ji na adres: rekrutacja@ilf.com

Zastrz­egamy sobie moż­li­wość kon­tak­tu tyl­ko z wybrany­mi kandydatami.

 

Arbeitsort: ILF-Poland, office Warsaw
Verfügbar ab: December 7, 2021

 

Für Fragen freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme:

ILF Con­sul­ting Engi­neers Pol­s­ka Sp. z o.o.
Ms. Jolan­ta Folwarczny

Osmańs­ka 12
02–823 Warsaw

Tel: +48 (22) 4 30 - 2635
Fax: +48 (22) 4 30 - 2601

Hello UptimeRobot