Jobs ILF

pic_jobs_header_neu

Specjalista/ka ds. ochrony środowiska

Stellenbeschreibung

 • nad­zór nad zag­ad­nien­ia­mi zwią­z­any­mi z ochroną środowiska 
 • samod­ziel­ne opra­co­wy­wa­nie rapor­tów oce­ny oddziały­wa­nia na śro­do­wis­ko oraz kart infor­ma­cy­jnych przedsięwzięcia 
 • udział w pro­ce­du­rach admi­nis­tra­cy­jnych zwią­z­anych z ochroną śro­do­wis­ka (m.in. uzys­ki­wa­nie decyzji o śro­do­wis­ko­wych uwa­run­ko­wa­niach, uzys­ki­wa­nie poz­wo­leń zintegrowanych) 
 • przy­go­to­wy­wa­nie opra­co­wań i wsa­dów do opra­co­wań innych branż pro­jek­t­owych w zak­re­sie ochro­ny śro­do­wis­ka (np. ana­liz rozwią­zań proekologicznych) 
 • przy­go­to­wy­wa­nie wyma­gań doty­c­zą­cych pod­wy­ko­naw­ców z obs­za­ru ochro­ny śro­do­wis­ka, koor­dy­nac­ja podwykonawców

 

Qualifikation

 • wyk­sz­tałce­nie wyższe kierunkowe 
 • mini­mum 2 let­nie doś­wiad­cze­nie na pod­ob­nym sta­no­wis­ku, w tym udział przy opra­co­wy­wa­niu rapor­tów oce­ny oddziały­wa­nia na śro­do­wis­ko oraz kart infor­ma­cy­jnych przedsięwzięcia 
 • mile wid­zia­ne doś­wiad­cze­nie w: 

— przy­go­to­wy­wa­niu opra­co­wań i ana­liz z zak­re­su akus­ty­ki doty­c­zą­cych emis­ji hała­su do śro­do­wis­ka, akus­ty­ki budow­la­nej i DSO
— mode­lo­wa­niu pro­pa­ga­c­ji hała­su w opar­ciu o nor­my ISO 9613, NMPB-Routes-96
— mode­lo­wa­nia rozprze­strze­nia­nia się zanie­c­zy­szc­zeń w powie­trzu atmos­fe­rycz­nym zgod­nie z meto­dy­ką zawar­tą w rozpor­ządze­niu Minis­tra Śro­do­wis­ka w spra­wie war­tości odnie­si­e­n­ia niek­tó­rych sub­s­tanc­ji w powie­trzu (Dz.U. nr 16/10)

 • zna­jo­mość opro­gra­mo­wa­nia Cad­na A, Auto­Cad, ArcGIS 
 • dobra komu­ni­ka­tyw­na zna­jo­mość języ­ka angie­lskie­go w mowie i piś­mie z uwz­ględ­nien­iem zna­jo­mości słow­nict­wa branżowego 
 • dobra orga­ni­za­c­ja pra­cy, samod­ziel­ność, dokład­ność, umie­jęt­ność usta­la­nia priorytetów 
 • wys­o­kie poc­zu­cie odpo­wied­zi­al­ności za rea­li­za­c­ję zadań 
 • pra­wo jazdy kat. B 

We offer:

 • zatrud­nien­ie na pod­sta­wie umowy o pracę w biur­ze w Warszawie 
 • moż­li­wość dyna­micz­ne­go roz­wo­ju zawo­do­we­go w międ­zy­na­r­odo­wej fir­mie inżynierskiej 
 • pakiet pry­wat­nej opie­ki medycznej 
 • przy­jazną atmos­ferę pracy 

Oso­by zain­te­re­so­wa­ne, speł­nia­jące powyższe wyma­ga­nia, pro­si­my o przesła­nie apli­ka­c­ji na adres: rekrutacja@ilf.com

Zastrz­egamy sobie moż­li­wość kon­tak­tu tyl­ko z wybrany­mi kandydatami.

 

Arbeitsort: ILF-Poland, office Warsaw
Verfügbar ab: December 7, 2021

 

Für Fragen freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme:

ILF Con­sul­ting Engi­neers Pol­s­ka Sp. z o.o.
Ms. Jolan­ta Folwarczny

Osmańs­ka 12
02–823 Warsaw

Tel: +48 (22) 4 30 - 2635
Fax: +48 (22) 4 30 - 2601

Hello UptimeRobot