Jobs ILF

pic_jobs_header_neu

Asystent/ka IT

Stellenbeschreibung

 • instal­ac­ja i kon­fi­gu­rac­ja sys­temu ope­ra­cy­j­n­e­go Win­dows 10 oraz oprogramowania 
 • pierws­za linia wspar­cia dla użyt­kow­ni­ków w rozwią­zy­wa­niu pro­ble­mów tech­nicz­nych (sprzęt, apli­ka­c­je, sieć), w tym także dla pra­cow­ni­ków z biur zagranicznych 
 • przy­go­to­wy­wa­nie sta­no­wisk kom­pu­te­ro­wych dla nowych pra­cow­ni­ków oraz pomoc podcz­as relok­a­c­ji pracowników 
 • aktua­li­zowa­nie infor­mac­ji w bazie ewi­den­c­ji sprzętu 
 • drob­ne naprawy/modernizacje sprzę­tu komputerowego 
 • przy­go­to­wy­wa­nie doku­men­ta­c­ji dla użyt­kow­ni­ków (porad­ni­ki, instrukcje)

 

Qualifikation

 • absol­went lub stu­dent ostat­nich lat na kie­run­ku infor­ma­ty­ka lub pokrewne 
 • zna­jo­mość języ­ka angie­lskie­go na pozio­mie mini­mum B1 w mowie i piśmie 
 • bard­zo dobra zna­jo­mość sys­temu Win­dows 10, opro­gra­mo­wa­nia Office 2016, Micro­soft 356 
 • zna­jo­mość pod­sta­wo­wych zag­ad­nień sie­cio­wych (DHCP, IP) i umie­jęt­ność ana­li­zy pro­ble­mów z tym związanych 
 • pra­wo jazdy kat. B 
 • dokład­ność, rze­tel­ność i nasta­wi­e­nie na współ­pracę z użytkownikami 
 • samod­ziel­ność i pomysłowość 
 • umie­jęt­ność pra­cy w zespole 

We offer:

 • moż­li­wość roz­wo­ju i rea­li­za­c­ji ambic­ji zawodowych 
 • jas­ne i sta­bil­ne warun­ki zatrudnienia 
 • pracę w miłej atmosferze 
 • zatrud­nien­ie na umowę o pracę lub umowę zle­ce­nie (stu­den­ci do 26 roku życia) 

Oso­by zain­te­re­so­wa­ne, speł­nia­jące powyższe wyma­ga­nia, pro­si­my o przesła­nie apli­ka­c­ji na adres: rekrutacja@ilf.com

Zastrz­egamy sobie moż­li­wość kon­tak­tu tyl­ko z wybrany­mi kandydatami.

 

Arbeitsort: ILF-Poland, office Warsaw
Verfügbar ab: Jetzt

 

Für Fragen freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme:

ILF Con­sul­ting Engi­neers Pol­s­ka Sp. z o.o.
Ms. Jolan­ta Folwarczny

Osmańs­ka 12
02–823 Warsaw

Tel: +48 (22) 4 30 - 2635
Fax: +48 (22) 4 30 - 2601

Hello UptimeRobot