Jobs ILF

pic_jobs_header_neu

Kierownik Projektu Offshore w obszarach: morska energetyka, konstrukcje morskie, podmorskie sieci przesyłowe

Stellenbeschreibung

Kom­plek­sowe pro­wadze­nie pro­jek­tów, w szczególności:

 • zar­ząd­za­nie pro­jek­tem w ww. tema­ty­ce, dbałość o ter­mi­no­wą rea­li­za­c­ję zadań, jakość ich wykona­nia oraz odpo­wied­zi­al­ność za budżet, zak­res, pos­tęp oraz ryzy­ka projektu 
 • koor­dy­nac­ja i nad­zór nad przy­go­to­wa­niem pio­nier­s­kich inwes­ty­c­ji na obs­za­rach mor­skich, w tym m.in.: opra­co­wa­nie doku­men­ta­c­ji pro­jek­t­owej na pozio­mie pre-FEED, FEED, kom­plet­ne­go pro­jek­tu budow­la­n­e­go, uzys­ki­wa­nie pozwoleń. 
 • koor­dy­nac­ja prac dedy­ko­wa­n­e­go zes­połu projektowego 
 • bez­poś­red­nia współ­pra­ca z Klientem 
 • pro­wadze­nie negoc­ja­c­ji z podwykonawcami/dostawcami
 • rapor­to­wa­nie wewnę­trz­ne wg wyma­gań Spół­ki oraz zewnę­trz­ne wg zapisów umownych

 

Qualifikation

 • wyk­sz­tałce­nie wyższe tech­nicz­ne, pre­fe­ro­wa­ne kie­run­ki: inży­nie­ria morska/ energetyka/ budownictwo/mechanika
 • wyma­ga­na bard­zo dobra zna­jo­mość języ­ka angie­lskie­go w mowie i piśmie 
 • prak­ty­cz­na wied­za i mini­mum 2 – let­nie doś­wiad­cze­nie z zak­re­su pro­jek­t­owa­nia lub zar­ząd­za­nia pro­ce­sem pro­jek­t­owa­nia konstrukcji/obiektów mor­skich, pre­fe­ro­wa­ne fun­da­men­tów farm wia­tro­wych na mor­zu lub kon­struk­c­ji sek­to­ra ropy i gazu, kab­li pod­mor­skich, etc. 
 • prak­ty­cz­na wied­za z zak­re­su pro­ce­su instal­ac­ji kon­struk­c­ji mor­skich i /lub kab­li podmorskich 
 • ogól­na zna­jo­mość zag­ad­nień tech­nicz­nych zwią­z­anych z wybranym obs­za­rem technicznym 
 • dodat­ko­wym atu­tem będzie: 

— zna­jo­mość pro­ce­su inwes­ty­cy­j­n­e­go kon­struk­c­ji mor­skich, w szc­ze­gól­ności pro­ce­dur admi­nis­tra­cy­jnych, np. uzys­ki­wa­nia decyzji śro­do­wis­ko­wych, poz­wo­le­nia na budo­wę, poz­wo­le­nia na użytkowanie
— zna­jo­mość pol­skie­go ryn­ku mor­skiej ener­ge­ty­ki i kon­struk­c­ji morskich
— doś­wiad­cze­nie w zak­re­sie zar­ząd­za­nia i pro­wadze­nia wie­lobranżo­wych międ­zy­na­r­odo­wych projektów
— cer­ty­fi­kat z zar­ząd­za­nia pro­jekt­a­mi np. PMP, PRINCE2 

 • pro­ak­tyw­ność, dos­ko­nała orga­ni­za­c­ja pra­cy, odpo­wied­zi­al­ność, ori­en­ta­c­ja na rezultaty 
 • łat­wość nawią­zy­wa­nia kon­tak­tów, komu­ni­ka­tyw­ność, umie­jęt­ność pra­cy w zes­po­le, umie­jęt­ność moty­wo­wa­nia oraz negoc­ja­c­ji, odpor­no­ść na stres 
 • zna­jo­mość i rozu­mie­nie zag­ad­nień har­mo­no­gra­mo­wa­nia, zdol­ności analityczne 
 • umie­jęt­ność samoksz­tałce­nia, elas­ty­cz­ność i goto­wość na nowe wyzwa­nia w nowych obszarach 
 • prak­ty­cz­na zna­jo­mość pakie­tu MS Office (Word, Excel, Power Point, Project) 
 • goto­wość do wyjazdów służbowych 
 • pra­wo jazdy kat. B 

We offer:

 • moż­li­wość roz­wo­ju zawo­do­we­go w dyna­micz­nie działa­jącej, międ­zy­na­r­odo­wej fir­mie inżynierskiej 
 • moż­li­wość zdo­by­wa­nia doś­wiad­c­zeń w Polsce i za granicą 
 • pakiet pry­wat­nej opie­ki medycznej 
 • moż­li­wość przys­tą­pie­nia do ubez­pie­cze­nia grupowego 

Oso­by zain­te­re­so­wa­ne, speł­nia­jące powyższe wyma­ga­nia, pro­si­my o przesła­nie apli­ka­c­ji na adres: rekrutacja@ilf.com
Zastrz­egamy sobie moż­li­wość kon­tak­tu tyl­ko z wybrany­mi kandydatami.

 

Arbeitsort: ILF-Poland, office Warsaw
Verfügbar ab: December 7, 2021

 

Für Fragen freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme:

ILF Con­sul­ting Engi­neers Pol­s­ka Sp. z o.o.
Ms. Jolan­ta Folwarczny

Osmańs­ka 12
02–823 Warsaw

Tel: +48 (22) 4 30 - 2635
Fax: +48 (22) 4 30 - 2601

Hello UptimeRobot