Jobs ILF

pic_jobs_header_neu

Starszy/a inżynier elektryk (obwody pierwotne stacji elektroenergetycznych) Miejsce pracy: Poznań

Stellenbeschreibung

 • samod­ziel­ne wyko­ny­wa­nie prac pro­jek­t­owych oraz doku­men­ta­c­ji tech­nicz­nej w zak­re­sie obwo­dów pier­wotnych stac­ji elek­tro­en­er­ge­ty­cz­nych w pro­jekt­ach kra­jo­wych oraz zagranicznych 
 • uzgod­nien­ia z Kli­en­tem, usta­le­nia zak­resów, har­mo­no­gram­ów prac 
 • koor­dy­nac­ja międzybranżowa 
 • nad­zór nad pracą młods­zych inży­nierów elektryków 
 • przy­go­to­wy­wa­nie, ana­li­zowa­nie i porów­ny­wa­nie ofert technicznych 
 • rea­li­zowa­nie zadań zwią­z­anych z nadzo­rem autorskim 
 • odby­wa­nie wizyt na budo­wach, o ile to konie­cz­ne, w ramach rea­li­zowanych przez fir­mę projektów 
 • przy­go­to­wy­wa­nie kon­cep­c­ji projektowych 
 • doradzt­wo tech­nicz­ne w zak­re­sie stac­ji elek­tro­en­er­ge­ty­cz­nych wszyst­kich napięć dla obiek­tów nowych i modernizowanych

 

Qualifikation

 • wyk­sz­tałce­nie wyższe o kierunku/specjalności: elek­tro­tech­ni­ka, energetyka 
 • upra­w­ni­en­ia budow­la­ne do pro­jek­t­owa­nia bez ogra­nic­zeń w spec­ja­l­ności instal­a­cy­j­nej w zak­re­sie sie­ci, instal­ac­ji i urząd­zeń elek­trycz­nych i elektroenergetycznych 
 • upra­w­ni­en­ia wyko­naw­c­ze będą dodat­ko­wym atutem 
 • doś­wiad­cze­nie w samod­ziel­nej rea­li­za­c­ji pro­jek­tów w zak­re­sie obwo­dów pier­wotnych stac­ji WN i NN 
 • umie­jęt­ność samod­ziel­ne­go rozwią­zy­wa­nia pro­ble­mów technicznych 
 • zdol­ności inter­per­so­nal­ne niez­będ­ne do bez­poś­red­niej komu­ni­ka­c­ji i współ­pra­cy z klientem 
 • dos­ko­nała orga­ni­za­c­ja pra­cy, sys­te­ma­ty­cz­ność, dokład­ność, rze­tel­ność oraz umie­jęt­ność usta­la­nia priorytetów 
 • dobra zna­jo­mość tech­nicz­ne­go języ­ka angie­lskie­go / zna­jo­mość języ­ka nie­mieckie­go będ­zie dodat­ko­wym atutem 
 • dobra zna­jo­mość opro­gra­mo­wa­nia Auto­Cad oraz pod­sta­wo­wych pakie­tów biurowych 
 • zna­jo­mość opro­gra­mo­wa­nia 3D oraz / lub Etap będ­zie dodat­ko­wym atutem 
 • goto­wość do wyjazdów służ­bo­wych kra­jo­wych oraz zagra­nicz­nych, zgod­nie z rea­li­zowany­mi projektami 
 • pra­wo jazdy kat. B 

We offer:

 • zatrud­nien­ie na pod­sta­wie umowy o pracę lub umowy zle­ce­nia (stu­den­ci) w biur­ze w Poznaniu 
 • duże moż­li­wości roz­wo­ju zawo­do­we­go w międ­zy­na­r­odo­wej fir­mie będącej lide­rem w swo­jej branży 
 • udział w kra­jo­wych i zagra­nicz­nych pro­jekt­ach w szc­ze­gól­ności w obs­za­rach ener­ge­ty­ki, ropy i gazu oraz infrastruktury 
 • współ­pracę z inży­nier­a­mi z innych kra­jów w ramach międ­zy­na­r­odo­wych zes­połów projektowych 
 • miłą atmos­ferę pra­cy w mło­dym, zgranym zespole 

Bene­fi­ty:

 • pry­wat­na opie­ka medy­cz­na dla pra­cow­ni­ków i ich rodzin 
 • dofin­an­so­wa­nie zajęć spor­to­wych (kar­ta Multisport) 
 • dofin­an­so­wa­nie nau­ki języ­ków obcych 
 • moż­li­wość ucz­est­nict­wa w szko­le­niach i kon­fe­ren­c­jach branżowych 
 • spot­ka­nia integracyjne 

Oso­by zain­te­re­so­wa­ne, speł­nia­jące powyższe wyma­ga­nia, pro­si­my o przesła­nie apli­ka­c­ji na adres: rekrutacja@ilf.com

Zastrz­egamy sobie moż­li­wość kon­tak­tu tyl­ko z wybrany­mi kandydatami.

 

Arbeitsort: ILF-Poland, office Warsaw
Verfügbar ab: December 7, 2021

 

Für Fragen freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme:

ILF Con­sul­ting Engi­neers Pol­s­ka Sp. z o.o.
Ms. Jolan­ta Folwarczny

Osmańs­ka 12
02–823 Warsaw

Tel: +48 (22) 4 30 - 2635
Fax: +48 (22) 4 30 - 2601

Hello UptimeRobot