Jobs ILF

pic_jobs_header_neu

Młodszy/a inżynier elektryk

Stellenbeschreibung

 • aktyw­ny udział w opra­co­wy­wa­niu doku­men­ta­c­ji pro­jek­t­owej sie­ci i instal­ac­ji elek­trycz­nych i elektroenergetycznych 
 • współ­pra­ca w ramach zes­połu projektowego 
 • koor­dy­nac­ja międzybranżowa

 

Qualifikation

 • wyk­sz­tałce­nie wyższe tech­nicz­ne kie­run­kowe, lub stu­dent IV‑V roku 
 • dobra zna­jo­mość języ­ka angie­lskie­go w mowie i piśmie 
 • mile wid­zia­ne doś­wiad­cze­nie w pro­jekt­ach zwią­z­anych z budow­nict­wem przemysłowym 
 • dobra zna­jo­mość Auto­CAD i pakie­tu MS Office 
 • zna­jo­mość pro­gra­mu REVIT lub AVEVA PDMS oraz będ­zie dodat­ko­wym atutem 
 • umie­jęt­ność pra­cy w zespole 
 • umie­jęt­ność samod­ziel­ne­go rozwią­zy­wa­nia problemów 
 • umie­jęt­ność orga­ni­za­c­ji włas­nej pra­cy w tym sys­te­ma­ty­cz­ność, dokład­ność, rze­tel­ność oraz umie­jęt­ność usta­la­nia priorytetów 

We offer:

 • moż­li­wość roz­wo­ju zawo­do­we­go w międ­zy­na­r­odo­wej fir­mie będącej lide­rem w swo­jej branży przy rea­li­za­c­ji kra­jo­wych i zagra­nicz­nych pro­jek­tów, w szc­ze­gól­ności w obs­za­rach energetyki 
 • przy­jazną atmos­ferę pracy 
 • pakiet pry­wat­nej opie­ki medycznej 

Oso­by zain­te­re­so­wa­ne, speł­nia­jące powyższe wyma­ga­nia, pro­si­my o przesła­nie apli­ka­c­ji na adres: rekrutacja@ilf.com

Zastrz­egamy sobie moż­li­wość kon­tak­tu tyl­ko z wybrany­mi kandydatami.

 

Arbeitsort: ILF-Poland, office Warsaw
Verfügbar ab: December 7, 2021

 

Für Fragen freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme:

ILF Con­sul­ting Engi­neers Pol­s­ka Sp. z o.o.
Ms. Jolan­ta Folwarczny

Osmańs­ka 12
02–823 Warsaw

Tel: +48 (22) 4 30 - 2635
Fax: +48 (22) 4 30 - 2601

Hello UptimeRobot