Jobs ILF

pic_jobs_header_neu

Inżynier Projektu (energetyka morska)

Stellenbeschreibung

 • bieżą­ca współ­pra­ca z kie­row­ni­ka­mi projektu 
 • koor­dy­nac­ja pra­cy zes­połów pro­jek­t­owych przy przy­go­to­wa­niu pro­jek­tów budow­lanych oraz wykonawczych 
 • koor­dy­nac­ja pra­cy podwykonawców 
 • przy­go­to­wa­nie i bieżą­ca aktua­li­za­c­ja har­mo­no­gram­ów pla­no­wanych prac projektowych 
 • moni­to­ro­wa­nie zaa­wan­so­wa­nia prac projektowych 
 • rapor­to­wa­nie pos­tę­pu zaa­wan­so­wa­nia prac projektowych 
 • wery­fi­ka­c­ja spó­j­ności całości doku­men­ta­c­ji projektowej

 

Qualifikation

 • wyk­sz­tałce­nie wyższe techniczne 
 • dobra zna­jo­mość języ­ka angie­lskie­go w mowie i piśmie 
 • zna­jo­mość pro­ce­su inwes­ty­cy­j­n­e­go, w tym prak­ty­cz­na wied­za z zak­re­su pro­ce­su instal­ac­ji kon­struk­c­ji mor­skich i /lub kab­li podmorskich 
 • doś­wiad­cze­nie przy pro­jek­t­owa­niu kon­struk­c­ji mor­skich i/lub rea­li­za­c­ji inwes­ty­c­ji mor­skich, w szc­ze­gól­ności mor­skich farm wia­tro­wych oraz badań geo­lo­gicz­nych na mor­zu będ­zie atutem 
 • ogól­na zna­jo­mość zag­ad­nień tech­nicz­nych zwią­z­anych z wybranym obs­za­rem technicznym 
 • zna­jo­mość zasad harmonogramowania 
 • dobra orga­ni­za­c­ja pra­cy w tym: samod­ziel­ność, krea­tyw­ność, sys­te­ma­ty­cz­ność, rze­tel­ność oraz umie­jęt­ność usta­la­nia priorytetów 
 • prak­ty­cz­na zna­jo­mość pakie­tu MS Office (Word, Excel, Power Point a w szc­ze­gól­ności Project) 
 • mile wid­zia­ne doś­wiad­cze­nie w pra­cy z pro­gra­m­em Pri­ma­ve­ra P6 
 • zna­jo­mość AutoCAD 
 • pra­wo jazdy kat. B 

We offer:

 • zatrud­nien­ie na pod­sta­wie umowy o pracę lub inne for­my współpracy 
 • moż­li­wość roz­wo­ju zawo­do­we­go w dyna­micz­nie działa­jącej, międ­zy­na­r­odo­wej fir­mie inżynierskiej 
 • moż­li­wość zdo­by­wa­nia doś­wiad­c­zeń w Polsce i za granicą 
 • pakiet pry­wat­nej opie­ki medy­cz­nej dla pra­cow­ni­ków i ich rodzin 

Oso­by zain­te­re­so­wa­ne, speł­nia­jące powyższe wyma­ga­nia, pro­si­my o przesła­nie apli­ka­c­ji na adres: rekrutacja@ilf.com

Zastrz­egamy sobie moż­li­wość kon­tak­tu tyl­ko z wybrany­mi kandydatami.

 

Arbeitsort: ILF-Poland, office Warsaw
Verfügbar ab: Jetzt

 

Für Fragen freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme:

ILF Con­sul­ting Engi­neers Pol­s­ka Sp. z o.o.
Ms. Jolan­ta Folwarczny

Osmańs­ka 12
02–823 Warsaw

Tel: +48 (22) 4 30 - 2635
Fax: +48 (22) 4 30 - 2601

Hello UptimeRobot