Jobs ILF

pic_jobs_header_neu

Inżynier elektryk

Stellenbeschreibung

 • samod­ziel­ne wyko­ny­wa­nie prac pro­jek­t­owych w ramach swo­jej branży wraz z koor­dy­nac­ją międzybranżową 
 • nad­zór nad pracą asystentów 
 • przy­go­to­wy­wa­nie, ana­li­zowa­nie i porów­ny­wa­nie ofert technicznych 
 • rea­li­zowa­nie zadań zwią­z­anych z nadzo­rem autorskim 
 • odby­wa­nie wizyt na budo­wach, o ile to konie­cz­ne, w ramach rea­li­zowanych przez fir­mę projektów

 

Qualifikation

 • wyk­sz­tałce­nie wyższe o kierunku/specjalności: elektrotechnika 
 • upra­w­ni­en­ia budow­la­ne do pro­jek­t­owa­nia bez ogra­nic­zeń w spec­ja­l­ności instal­a­cy­j­nej w zak­re­sie sie­ci, instal­ac­ji i urząd­zeń elek­trycz­nych i elektroenergetycznych 
 • upra­w­ni­en­ia wyko­naw­c­ze będą dodat­ko­wym atutem 
 • doś­wiad­cze­nie w branży ener­ge­ty­cz­nej i/lub oil&gas – mile widziane 
 • umie­jęt­ność samod­ziel­ne­go rozwią­zy­wa­nia pro­ble­mów technicznych 
 • zdol­ności inter­per­so­nal­ne niez­będ­ne do bez­poś­red­niej komu­ni­ka­c­ji i współ­pra­cy z klientem 
 • dos­ko­nała orga­ni­za­c­ja pra­cy, sys­te­ma­ty­cz­ność, dokład­ność, rze­tel­ność oraz umie­jęt­ność usta­la­nia priorytetów 
 • dobra zna­jo­mość tech­nicz­ne­go języ­ka angielskiego 
 • pra­wo jazdy kat. B 

We offer:

 • moż­li­wość roz­wo­ju zawo­do­we­go w międ­zy­na­r­odo­wej fir­mie będącej lide­rem w swo­jej branży przy rea­li­za­c­ji kra­jo­wych i zagra­nicz­nych pro­jek­tów, w szc­ze­gól­ności w obs­za­rach energetyki 
 • przy­jazną atmos­ferę pracy 
 • pakiet pry­wat­nej opie­ki medycznej 

Oso­by zain­te­re­so­wa­ne, speł­nia­jące powyższe wyma­ga­nia, pro­si­my o przesła­nie apli­ka­c­ji na adres: rekrutacja@ilf.com

Zastrz­egamy sobie moż­li­wość kon­tak­tu tyl­ko z wybrany­mi kandydatami.

 

Arbeitsort: ILF-Poland, office Warsaw
Verfügbar ab: Jetzt

 

Für Fragen freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme:

ILF Con­sul­ting Engi­neers Pol­s­ka Sp. z o.o.
Ms. Jolan­ta Folwarczny

Osmańs­ka 12
02–823 Warsaw

Tel: +48 (22) 4 30 - 2635
Fax: +48 (22) 4 30 - 2601

Hello UptimeRobot