Jobs ILF

pic_jobs_header_neu

Młodszy/a inżynier sanitarny (projektowanie gazociągów wysokiego ciśnienia)

Stellenbeschreibung

 • współ­pra­ca w ramach zes­połu projektowego 
 • aktyw­ny udział w opra­co­wy­wa­niu doku­men­ta­c­ji projektowej 
 • koor­dy­nac­ja międzybranżowa

 

Qualifikation

 • wyk­sz­tałce­nie wyższe tech­nicz­ne, mile wid­zia­na inży­nie­ria śro­do­wis­ka, bądź pokrewne 
 • dobra zna­jo­mość opro­gra­mo­wa­nia: Auto­Cad, Arc­Gis i pakie­tu MS Office, mile wid­zia­na NormaPro 
 • dobra zna­jo­mości języ­ka angie­lskie­go w mowie i piśmie 
 • umie­jęt­ność pra­cy w zespole 
 • umie­jęt­ność orga­ni­za­c­ji włas­nej pra­cy w tym: sys­te­ma­ty­cz­ność, dokład­ność, rzetelność 
 • chęci do roz­wo­ju zawo­do­we­go i pogłę­bia­nia wied­zy inżynierskiej 

We offer:

 • zatrud­nien­ie w biur­ze ILF w Warszawie 
 • moż­li­wość roz­wo­ju zawo­do­we­go w dyna­micz­nie działa­jącej firmie 
 • pakiet pry­wat­nej opie­ki medycznej 

Oso­by zain­te­re­so­wa­ne, speł­nia­jące powyższe wyma­ga­nia, pro­si­my o przesła­nie apli­ka­c­ji na adres: rekrutacja@ilf.com

Zastrz­egamy sobie moż­li­wość kon­tak­tu tyl­ko z wybrany­mi kandydatami.

 

Arbeitsort: ILF-Poland, office Warsaw
Verfügbar ab: December 7, 2021

 

Für Fragen freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme:

ILF Con­sul­ting Engi­neers Pol­s­ka Sp. z o.o.
Ms. Jolan­ta Folwarczny

Osmańs­ka 12
02–823 Warsaw

Tel: +48 (22) 4 30 - 2635
Fax: +48 (22) 4 30 - 2601

Hello UptimeRobot