Jobs ILF

pic_jobs_header_neu

Inżynier projektu - energetyka

Stellenbeschreibung

 • bez­poś­red­nia współ­pra­ca z kie­row­ni­ka­mi projektów 
 • koor­dy­nac­ja pra­cy wie­lobranżo­wych zes­połów pro­jek­t­owych przy przy­go­to­wa­niu pro­jek­tów budow­lanych oraz wykonawczych 
 • koor­dy­nac­ja prac firm podwykonawczych 
 • przy­go­to­wa­nie i bieżą­ca aktua­li­za­c­ja har­mo­no­gram­ów pla­no­wanych prac projektowych, 
 • moni­to­ro­wa­nie i rapor­to­wa­nie zaa­wan­so­wa­nia prac projektowych

 

Qualifikation

 • wyk­sz­tałce­nie wyższe techniczne 
 • dobra zna­jo­mość języ­ka angie­lskie­go w mowie i piśmie 
 • zna­jo­mość pro­ce­su inwes­ty­cy­j­n­e­go, w szc­ze­gól­ności pro­ce­dur administracyjnych 
 • doś­wiad­cze­nie w harmonogramowaniu 
 • mini­mum 3‑letnie doś­wiad­cze­nie zawo­do­we w biur­ze projektowym 
 • dobra orga­ni­za­c­ja pra­cy w tym: samod­ziel­ność, krea­tyw­ność, sys­te­ma­ty­cz­ność, rze­tel­ność oraz umie­jęt­ność usta­la­nia priorytetów 
 • prak­ty­cz­na zna­jo­mość pakie­tu MS Office (Word, Excel, Power Point a w szc­ze­gól­ności MS Project) 
 • mile wid­zia­ne doś­wiad­cze­nie w pra­cy z pro­gra­m­em Pri­ma­ve­ra P6 
 • zna­jo­mość AutoCAD 
 • goto­wość do podróży, w tym zagranicznych 
 • jazdy kat. B 

We offer:

 • moż­li­wość roz­wo­ju zawo­do­we­go w międ­zy­na­r­odo­wej fir­mie będącej lide­rem w swo­jej branży przy rea­li­za­c­ji kra­jo­wych i zagra­nicz­nych pro­jek­tów, w szc­ze­gól­ności w obs­za­rach energetyki 
 • przy­jazną atmos­ferę pracy 
 • pakiet pry­wat­nej opie­ki medycznej 

Oso­by zain­te­re­so­wa­ne, speł­nia­jące powyższe wyma­ga­nia, pro­si­my o przesła­nie apli­ka­c­ji na adres: rekrutacja@ilf.com

Zastrz­egamy sobie moż­li­wość kon­tak­tu tyl­ko z wybrany­mi kandydatami.

 

Arbeitsort: ILF-Poland, office Warsaw
Verfügbar ab: December 7, 2021

 

Für Fragen freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme:

ILF Con­sul­ting Engi­neers Pol­s­ka Sp. z o.o.
Ms. Jolan­ta Folwarczny

Osmańs­ka 12
02–823 Warsaw

Tel: +48 (22) 4 30 - 2635
Fax: +48 (22) 4 30 - 2601

Hello UptimeRobot