Jobs ILF

pic_jobs_header_neu

Kierownik Projektu

Stellenbeschreibung

Kompleksowe prowadzenie projektów, w szczególności:

 • zarząd­zanie projektem, dbałość o terminową reali­zację zadań, jakość ich wykonania, odpowied­zi­alność za zakres, harmo­nogram, budżet, postęp oraz ryzyka projektu 
 • koordy­nacja i nadzór nad reali­zacją projektu w różnych fazach zaawan­so­wania (m.in. studium wykonal­ności, projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwo­lenia na budowę, projekt wykonawczy) 
 • zarząd­zanie dedyko­wanym wielobranżowym zespołem projektowym 
 • rapor­to­wanie wewnę­trzne wg wymagań Spółki oraz zewnę­trzne wg zapisów umowy 
 • bezpoś­rednia współ­praca z Klientem

 

Qualifikation

 • wyksz­tałcenie wyższe techniczne, mile widziane kierunki: energetyka, gazow­nictwo, budow­nictwo, mechanika 
 • biegła znajomość języka angie­lskiego w mowie i piśmie 
 • praktyczna wiedza i min. 3‑letnie doświad­czenie zawodowe w firmie projek­towej w zakresie zarząd­zania i prowadzenia wielobranżowych projektów w branżach: energetyka konwencjonalna/ energetyka odnawialna/gazownictwo/infrastruktura transportowa/inżynieria środowiska/inżynieria wodna 
 • doświad­czenie w zakresie zarząd­zania wielobranżowymi, między­na­r­odowymi projektami będzie dodat­kowym atutem 
 • znajomość procesu inwes­ty­cy­jnego, w szcze­gól­ności procedur adminis­tra­cy­jnych, m.in.: uzyskania decyzji środo­wis­kowych, pozwo­lenia na budowę, pozwo­lenia na użytkowanie 
 • certy­fikat z zarząd­zania projektami np. PMP, PRINCE2 będzie dodat­kowym atutem 
 • ogólna znajomość zagadnień technicznych związ­anych z wybranym obszarem 
 • prawo jazdy kat. B 

We offer:

 • możli­wości rozwoju zawodowego w prężnie działa­jącej między­na­r­odowej firmie inżynierskiej 
 • udział w odpowied­zi­alnych i ambitnych projektach w środo­wisku między­na­r­odowych specjalistów 
 • przyjazną atmosferę pracy 
 • pakiet prywatnej opieki medycznej 

Osoby zainte­re­sowane, spełniające powyższe wymagania, prosimy o przesłanie aplikacji na adres: rekrutacja@ilf.com

Zastrz­egamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Arbeitsort: ILF-Poland, office Warsaw
Verfügbar ab: March 27, 2023

 

Für Fragen freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme:

ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o.
Ms. Jolanta Folwarczny

Osmańska 12
02–823 Warsaw

Tel: +48 (22) 4 30 - 2635
Fax: +48 (22) 4 30 - 2601

Hello UptimeRobot