Jobs ILF

pic_jobs_header_neu

Kierownik Projektu

Stellenbeschreibung

Kom­plek­sowe pro­wadze­nie pro­jek­tów, w szczególności:

 • zar­ząd­za­nie pro­jek­tem, dbałość o ter­mi­no­wą rea­li­za­c­ję zadań, jakość ich wykona­nia, odpo­wied­zi­al­ność za zak­res, har­mo­no­gram, budżet, pos­tęp oraz ryzy­ka projektu 
 • koor­dy­nac­ja i nad­zór nad rea­li­za­c­ją pro­jek­tu w różnych fazach zaa­wan­so­wa­nia (m.in. stu­di­um wyko­nal­ności, pro­jekt budow­la­ny wraz z uzys­ka­ni­em poz­wo­le­nia na budo­wę, pro­jekt wykonawczy) 
 • zar­ząd­za­nie dedy­ko­wanym zes­połem projektowym 
 • rapor­to­wa­nie wewnę­trz­ne wg wyma­gań Spół­ki oraz zewnę­trz­ne wg zapisów umowy 
 • bez­poś­red­nia współ­pra­ca z Klientem

 

Qualifikation

 • wyk­sz­tałce­nie wyższe tech­nicz­ne, mile wid­zia­ne kie­run­ki: ener­ge­ty­ka, gazow­nict­wo, budow­nict­wo, mechanika 
 • bie­gła zna­jo­mość języ­ka angie­lskie­go w mowie i piśmie 
 • min. 3‑letnie doś­wiad­cze­nie zawo­do­we w fir­mie pro­jek­t­owej w zak­re­sie zar­ząd­za­nia i pro­wadze­nia wie­lobranżo­wych pro­jek­tów w branżach: ener­ge­ty­ka konwencjonalna/ ener­ge­ty­ka odnawialna/gazownictwo/infrastruktura transportowa/inżynieria środowiska/inżynieria wodna 
 • doś­wiad­cze­nie w zak­re­sie zar­ząd­za­nia wie­lobranżo­wy­mi, międ­zy­na­r­odo­wy­mi pro­jekt­a­mi będ­zie dodat­ko­wym atutem 
 • zna­jo­mość pro­ce­su inwes­ty­cy­j­n­e­go, w szc­ze­gól­ności pro­ce­dur admi­nis­tra­cy­jnych, m.in.: uzys­ka­nia decyzji śro­do­wis­ko­wych, poz­wo­le­nia na budo­wę, poz­wo­le­nia na użytkowanie 
 • cer­ty­fi­kat z zar­ząd­za­nia pro­jekt­a­mi np. PMP, PRINCE2 będ­zie dodat­ko­wym atutem 
 • ogól­na zna­jo­mość zag­ad­nień tech­nicz­nych zwią­z­anych z wybranym obszarem 
 • pra­wo jazdy kat. B 

We offer:

 • moż­li­wości roz­wo­ju zawo­do­we­go w pręż­nie działa­jącej międ­zy­na­r­odo­wej fir­mie inżynierskiej 
 • udział w odpo­wied­zi­al­nych i ambit­nych pro­jekt­ach w śro­do­wis­ku międ­zy­na­r­odo­wych specjalistów 
 • przy­jazną atmos­ferę pracy 
 • pakiet pry­wat­nej opie­ki medycznej 

Oso­by zain­te­re­so­wa­ne, speł­nia­jące powyższe wyma­ga­nia, pro­si­my o przesła­nie apli­ka­c­ji na adres: rekrutacja@ilf.com

Zastrz­egamy sobie moż­li­wość kon­tak­tu tyl­ko z wybrany­mi kandydatami.

 

Arbeitsort: ILF-Poland, office Warsaw
Verfügbar ab: December 7, 2021

 

Für Fragen freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme:

ILF Con­sul­ting Engi­neers Pol­s­ka Sp. z o.o.
Ms. Jolan­ta Folwarczny

Osmańs­ka 12
02–823 Warsaw

Tel: +48 (22) 4 30 - 2635
Fax: +48 (22) 4 30 - 2601

Hello UptimeRobot