Jobs ILF

pic_jobs_header_neu

Młodszy/a inżynier sanitarny (instalacje i sieci sanitarne i ppoż)

Stellenbeschreibung

 • pro­jek­t­owa­nie pod nadzo­rem pro­jekt­an­ta, w zak­re­sie sie­ci i instal­ac­ji sanitarnych 
 • uzgad­nia­nie doku­men­ta­c­ji technicznej 
 • koor­dy­nac­ja międzybranżowa

 

Qualifikation

 • wyk­sz­tałce­nie wyższe tech­nicz­ne kie­run­kowe — Inży­nie­ria Śro­do­wis­ka bądź pokrewne 
 • min. rocz­ne doś­wiad­cze­nie w zak­re­sie pro­jek­t­owa­nia sie­ci i/lub instal­ac­ji sanitarnych 
 • doś­wiad­cze­nie przy pro­jek­t­owa­niu obiek­tów prze­mys­ło­wych lub ener­ge­ty­cz­nych będ­zie dodat­ko­wym atutem 
 • dobra orga­ni­za­c­ja pra­cy, dokład­ność, rze­tel­ność oraz umie­jęt­ność usta­la­nia priorytetów 
 • umie­jęt­ność pra­cy w zespole/z zespołem 
 • dobra zna­jo­mość pro­gra­mu Auto­CAD i pakie­tu MS Office 
 • zna­jo­mość pro­gram­ów REVIT, Civil 3D, AVEVA PDMS lub Pro­fil Koor­dy­na­tor będ­zie dodat­ko­wym atutem 
 • dobra zna­jo­mość języ­ka angie­lskie­go w mowie i piśmie 

We offer:

 • zatrud­nien­ie w biur­ze ILF w Warszawie 
 • moż­li­wość roz­wo­ju zawo­do­we­go w dyna­micz­nie działa­jącej firmie 
 • pakiet opie­ki medycznej 

Oso­by zain­te­re­so­wa­ne, speł­nia­jące powyższe wyma­ga­nia, pro­si­my o przesła­nie apli­ka­c­ji na adres: rekrutacja@ilf.com

Zastrz­egamy sobie moż­li­wość kon­tak­tu tyl­ko z wybrany­mi kandydatami.

 

Arbeitsort: ILF-Poland, office Warsaw
Verfügbar ab: December 7, 2021

 

Für Fragen freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme:

ILF Con­sul­ting Engi­neers Pol­s­ka Sp. z o.o.
Ms. Jolan­ta Folwarczny

Osmańs­ka 12
02–823 Warsaw

Tel: +48 (22) 4 30 - 2635
Fax: +48 (22) 4 30 - 2601

Hello UptimeRobot