Jobs ILF

pic_jobs_header_neu

Specjalista/ka ds. prawnych (kontraktowanie podwykonawców)

Stellenbeschreibung

 • wspar­cie kie­row­ni­ków pro­jek­tów na eta­pie przy­go­to­wy­wa­nia zapr­o­szeń ofer­to­wych (wstęp­na ana­li­za warun­ków biz­ne­so­wych kontraktu) 
 • moni­to­ring pro­ce­su wybo­ru pod­wy­ko­naw­cy (zgod­nie z wewn. procedurami) 
 • spor­ząd­za­nie pro­jek­tów umów z kon­tra­hen­ta­mi i pod­wy­ko­naw­ca­mi, poro­zu­mień, oświad­c­zeń, spor­ząd­za­nie umów oko­li­cz­nościo­wych (even­ty), umów NDA i innych dokumentów 
 • kon­tak­ty z kon­tra­hen­ta­mi, negoc­jo­wa­nie umów 
 • aktyw­ny moni­to­ring rea­li­za­c­ji umów, w tym bieżą­ca iden­ty­fi­ka­c­ja zagrożeń, ewa­lu­ac­ja pod­wy­ko­naw­ców zgod­nie z wewn. procedurami 
 • wspar­cie bieżącej obsłu­gi praw­nej w zak­re­sie pro­wad­zonych pro­jek­tów (wybiórc­ze i wstęp­ne ana­li­zy biz­ne­so­wo-praw­ne, kore­spon­den­c­ja doty­c­zą­ca pro­jek­tów, wspar­cie innych pra­cow­ni­ków w Pio­nie Prawnym itp.) 
 • rese­arch praw­ny, moni­to­ro­wa­nie zmi­an w przepisach

 

Qualifikation

 • ukońc­zo­ne stu­dia wyższe na kie­run­ku prawo 
 • min. 2 let­nie doś­wiad­cze­nie zawodowe 
 • bieg­la zna­jo­mość języ­ka angie­lskie­go (w mowie i piśmie) 
 • bard­zo dobra zna­jo­mość pakie­tu MS Office (Word, Excel) 
 • dos­ko­nała orga­ni­za­c­ja pra­cy, umie­jęt­ność ana­li­ty­cz­ne­go i logicz­ne­go myślenia 
 • umie­jęt­ność usta­la­nia priorytetów 
 • komunikatywność 
 • otwar­tość do podej­mo­wa­nia wyzwań, szu­ka­nia najleps­zych rozwią­zań, cią­głe­go roz­wo­ju wied­zy i kompetencji 

We offer:

 • zatrud­nien­ie na pod­sta­wie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej 
 • przy­jazną atmos­ferę i aktyw­ne wspar­cie w wyko­ny­wa­niu powier­zonych zadań 
 • szan­sę roz­wo­ju zawo­do­we­go w międ­zy­na­r­odo­wej fir­mie będącej lide­rem w swo­jej branży 

Zes­pół ds. kon­trak­to­wa­nia w Pio­nie Prawnym wspie­ra i koor­dy­nu­je pro­ces zatrud­nia­nia i współ­pra­cy z pod­wy­ko­naw­ca­mi w ramach pro­jek­tów rea­li­zowanych na rze­cz klientów.
Pra­ca w nas­zym Zes­po­le ofe­ru­je moż­li­wość zmier­ze­nia się z cie­ka­wy­mi wyzwa­nia­mi i odpo­wied­zi­al­ny­mi zada­nia­mi, inspi­ru­je do cią­głe­go roz­wo­ju, rozwi­ja umie­jęt­ności praw­ne i analityczne.

Oso­by zain­te­re­so­wa­ne, speł­nia­jące powyższe wyma­ga­nia, pro­si­my o przesła­nie apli­ka­c­ji na adres: rekrutacja@ilf.com

Zastrz­egamy sobie moż­li­wość kon­tak­tu tyl­ko z wybrany­mi kandydatami.

 

Arbeitsort: ILF-Poland, office Warsaw
Verfügbar ab: December 7, 2021

 

Für Fragen freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme:

ILF Con­sul­ting Engi­neers Pol­s­ka Sp. z o.o.
Ms. Jolan­ta Folwarczny

Osmańs­ka 12
02–823 Warsaw

Tel: +48 (22) 4 30 - 2635
Fax: +48 (22) 4 30 - 2601

Hello UptimeRobot