Jobs ILF

pic_jobs_header_neu

Specjalista/ka ds. kontraktowania podwykonawców (branża budowlana)

Stellenbeschreibung

 • przy­go­to­wy­wa­nie zapr­o­szeń ofertowych 
 • nawią­zy­wa­nie relac­ji z fir­m­a­mi pod­wy­ko­naw­c­zy­mi (np. biura pro­jek­t­owe, fir­my konsultingowe) 
 • wspar­cie w ana­li­zie ofert i wybor­ze podwykonawcy 
 • odpo­wied­zi­al­ność za pro­ces przy­go­to­wa­nia umów pod­wy­ko­naw­c­zych w ramach kon­trak­tów rea­li­zowanych na rze­cz kli­en­tów Spółki 
 • ścis­ła współ­pra­ca z kie­row­ni­ka­mi pro­jek­tów, pio­na­mi tech­nicz­ny­mi oraz pio­nem prawnym 
 • negoc­jo­wa­nie warun­ków hand­lo­wych i zawi­er­a­nie umów

 

Qualifikation

 • ukońc­zo­ne stu­dia wyższe, pre­fe­ro­wa­ny kie­ru­nek techniczny 
 • min. 5 let­nie doś­wiad­cze­nie zawo­do­we w branży budow­la­nej, w tym co najm­niej 2‑letnie w obs­zar­ze negoc­jo­wa­nia i zawi­er­a­nia umów 
 • dobra zna­jo­mość języ­ka angie­lskie­go (w mowie i piśmie) 
 • bard­zo dobra zna­jo­mość pakie­tu MS Office (Word, Excel) 
 • pra­wo jazdy kat. B 
 • wys­o­ko rozwi­nię­te umie­jęt­ności inter­per­so­nal­ne, łat­wość w nawią­zy­wa­niu kontaktów 
 • dos­ko­nała orga­ni­za­c­ja pra­cy, umie­jęt­ność ana­li­ty­cz­ne­go i logicz­ne­go myślenia 
 • umie­jęt­ność pra­cy w zespole 
 • umie­jęt­ności negocjacyjne 
 • otwar­tość do podej­mo­wa­nia wyzwań, szu­ka­nia najleps­zych rozwią­zań, cią­głe­go roz­wo­ju wied­zy i kompetencji 

We offer:

 • sta­bil­ne zatrud­nien­ie w biur­ze ILF Pol­s­ka na pod­sta­wie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej 
 • moż­li­wości dyna­micz­ne­go roz­wo­ju zawo­do­we­go w międ­zy­na­r­odo­wej fir­mie będącej lide­rem w swo­jej branży 
 • przy­jazną atmos­ferę pracy 

Oso­by zain­te­re­so­wa­ne, speł­nia­jące powyższe wyma­ga­nia, pro­si­my o przesła­nie apli­ka­c­ji na adres: rekrutacja@ilf.com

Zastrz­egamy sobie moż­li­wość kon­tak­tu tyl­ko z wybrany­mi kandydatami.

 

Arbeitsort: ILF-Poland, office Warsaw
Verfügbar ab: December 7, 2021

 

Für Fragen freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme:

ILF Con­sul­ting Engi­neers Pol­s­ka Sp. z o.o.
Ms. Jolan­ta Folwarczny

Osmańs­ka 12
02–823 Warsaw

Tel: +48 (22) 4 30 - 2635
Fax: +48 (22) 4 30 - 2601

Hello UptimeRobot