Jobs ILF

pic_jobs_header_neu

Specjalista/ka ds. rozwoju i wsparcia systemu ERP

Stellenbeschreibung

 • ucz­est­nict­wo w twor­ze­niu nar­zęd­zi rapor­to­wych w Busi­ness Objects 
 • opty­ma­li­za­c­ja pro­cesów biz­ne­so­wych w sys­temie ERP (zbier­a­nie i ana­li­za wyma­gań, udział w testach) 
 • wspar­cie użyt­kow­ni­ków w obsłud­ze sys­temu ERP 
 • udział we wdroże­niu sys­temu ERP w innych spół­kach Gru­py ILF 
 • przy­go­to­wa­nie i migrac­ja danych z innych sys­te­mów do sys­temu ERP

 

Qualifikation

 • wyk­sz­tałce­nie wyższe, pre­fe­ro­wa­ne tech­nicz­ne, eko­no­mic­z­ne, finansowe 
 • pre­fe­ro­wa­ne doś­wiad­cze­nie zawo­do­we zdo­byte w pra­cy z sys­te­mem ERP, w pro­jekt­ach zwią­z­anych z migrac­ją danych 
 • mile wid­zia­ne doś­wiad­cze­nia zawo­do­we w obs­zar­ze fin­an­sów, kon­tro­lin­gu, księgowości 
 • zna­jo­mość rela­cy­jnych baz danych (w zak­re­sie pobier­a­nia danych, struk­tu­ry baz danych) 
 • SQL śred­nio­zaa­wan­so­wa­ny (twor­ze­nie zapytań) 
 • pro­gra­mo­wa­nie w Visu­al Basic lub w innym języku 
 • mile wid­zia­ne doś­wiad­cze­nie w nar­zęd­ziach Busi­ness Intelligence 
 • bard­zo dobra zna­jo­mość języ­ka angie­lskie­go w mowie i piśmie 
 • bie­gła obsłu­ga MS Excel 
 • wys­o­kie umie­jęt­ności analityczne 
 • bard­zo dobra orga­ni­za­c­ja pra­cy włas­nej, umie­jęt­ność pra­cy pod pres­ją czasu 
 • komu­ni­ka­tyw­ność i inic­ja­ty­wa w działaniu 
 • wys­o­kie poc­zu­cie odpo­wied­zi­al­ności za wyko­ny­waną pracę 

We offer:

 • sta­bil­ne zatrud­nien­ie w biur­ze ILF w Wars­za­wie na pod­sta­wie umowy o pracę 
 • moż­li­wość dyna­micz­ne­go roz­wo­ju zawo­do­we­go w pręż­nie działa­jącej firmie 
 • pakiet pry­wat­nej opie­ki medycznej 
 • przy­jazną atmos­ferę pra­cy w mło­dym, zgranym zespole 

Oso­by zain­te­re­so­wa­ne, speł­nia­jące powyższe wyma­ga­nia, pro­si­my o przesła­nie apli­ka­c­ji na adres: rekrutacja@ilf.com

Zastrz­egamy sobie moż­li­wość kon­tak­tu tyl­ko z wybrany­mi kandydatami.

 

Arbeitsort: ILF-Poland, office Warsaw
Verfügbar ab: Jetzt

 

Für Fragen freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme:

ILF Con­sul­ting Engi­neers Pol­s­ka Sp. z o.o.
Ms. Jolan­ta Folwarczny

Osmańs­ka 12
02–823 Warsaw

Tel: +48 (22) 4 30 - 2635
Fax: +48 (22) 4 30 - 2601

Hello UptimeRobot