Jobs ILF

pic_jobs_header_neu

Młodszy/a inżynier automatyk

Stellenbeschreibung

 • opraco­wy­wanie dokumen­tacji technicznej automatyki w tym m.in. specy­fi­kacje urządzeń AKPiA, karty doboru urządzeń AKPiA, schematy obwodów automatyki, rysunki montażowe urządzeń AKPiA, rysunki lokali­zacji urządzeń automatyki i tras kablowych, listy kablowe, zesta­wienia materiałów AKPiA 
 • dobór urządzeń pomia­rowych, sterow­niczych i wykonaw­czych automatyki 
 • odbywanie wizyt na budowach, o ile to konieczne, w ramach reali­zowanych przez firmę projektów

 

Qualifikation

 • wyksz­tałcenie wyższe (kierunek: automatyka lub pokrewny) 
 • wiedza lub wyksz­tałcenie w zakresie automa­ty­zacji procesów 
 • dobra znajomość AutoCAD 
 • dobra znajomość języka angie­lskiego w mowie i piśmie 
 • dobra organi­zacja pracy, samod­zielność, dokładność, umiejętność ustalania priorytetów 
 • odpowied­zi­alność za reali­zację zadań 

We offer:

 • ambitną pracę w inżynier­skiej firmie projektowo-doradczej, należącej do między­na­r­odowej Grupy ILF 
 • przyjazną atmosferę pracy 
 • pracę w biurze lub w modelu hybrydowym 
 • pakiet benefitów: opieka medyczna LuxMed, dofin­an­so­wanie karty Multisport, parking dla pracow­ników, możliwość przys­tą­pienia do ubezpie­czenia grupowego 
 • dofin­an­so­wanie nauki języków obcych (200 zł /m‑c)
 • możliwość bezpłatnej nauki języka niemieckiego w małych grupach w godzinach pracy 
 • możliwość uczest­nictwa w szkole­niach branżowych 

Osoby zainte­re­sowane, spełniające powyższe wymagania, prosimy o przesłanie aplikacji na adres: rekrutacja@ilf.com

Zastrz­egamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Arbeitsort: ILF-Poland, office Warsaw
Verfügbar ab: March 22, 2023

 

Für Fragen freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme:

ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o.
Ms. Jolanta Folwarczny

Osmańska 12
02–823 Warsaw

Tel: +48 (22) 4 30 - 2635
Fax: +48 (22) 4 30 - 2601

Hello UptimeRobot