Jobs ILF

pic_jobs_header_neu

Specjalista/ka ds. rachunkowości / Accounting Specialist

Stellenbeschreibung

Do zadań zatrud­nionej osoby należeć będzie wykony­wanie we współ­pracy z zespołem rachun­ko­wości nastę­pu­jących czynności związ­anych z działal­nością Spółki:

 • analiza dokumentów rachun­kowych Spółki w zakresie ich poprawności 
 • ewidencja kosztowych dokumentów księgowych 
 • ewidencja dokumentów związ­anych ze środkami trwałymi i wartościami niema­te­ri­alnymi i prawnymi 
 • udział w procesie wysta­wiania faktur przycho­dowych i ewidencja sprzedaży 
 • ewidencja przepływów pieniężnych 
 • rozli­c­zanie kont rozrachunkowych 
 • rozli­c­zanie krajowych i zagra­nicznych delegacji pracow­niczych oraz wydatków pracowniczych 
 • współ­praca przy sporząd­zaniu sprawozdań US / NBP / GUS 
 • udział w pracach związ­anych z audytem finan­sowym ksiąg 
 • inne prace biurowe

 

Qualifikation

 • praktyczna wiedza i 4–5 letnie doświad­czenie z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych 
 • dobra znajomość języka angie­lskiego w mowie i piśmie 
 • wyksz­tałcenie wyższe, prefe­rowane ekonomiczne 
 • dobra obsługa programów MS Excel i Word 
 • anali­tyczny, otwarty umysł i chęci do nauki 
 • dobra organi­zacja pracy własnej 
 • zaangażo­wanie i poczucie odpowied­zi­al­ności za wykonywaną pracę 
 • komuni­ka­tywność i inicjatywa w działaniu 

We offer:

 • zatrud­nienie w biurze ILF w Warszawie 
 • udział we wszystkich procesach prowadzenia ksiąg firmy usługowej 
 • otwartą i przyjazną atmosferę współ­pracy w zespole i firmie 
 • możliwość udziału w szkole­niach branżowych 
 • elastyczne godziny pracy i możliwość pracy w modelu hybrydowym 
 • Benefit pakiet: opieki medyczna LuxMed, dofin­an­so­wanie karta Multisport, dofin­an­so­wanie nauki języków obcych, parking dla pracow­ników, możliwość przys­tą­pienia do ubezpie­czenia grupowego, pakiety okoli­cz­nościowe dla pracowników 

Osoby zainte­re­sowane, spełniające powyższe wymagania, prosimy o przesłanie aplikacji na adres: rekrutacja@ilf.com

Zastrz­egamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Arbeitsort: ILF-Poland, office Warsaw
Verfügbar ab: March 20, 2023

 

Für Fragen freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme:

ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o.
Ms. Jolanta Folwarczny

Osmańska 12
02–823 Warsaw

Tel: +48 (22) 4 30 - 2635
Fax: +48 (22) 4 30 - 2601

Hello UptimeRobot