Jobdetail

pic_jobs_header_neu

Specjalista/ka ds. umów (kontraktowanie podwykonawców)

Stellenbeschreibung

 • wsparcie kierow­ników projektów na etapie przygo­to­wy­wania zaproszeń ofertowych (wstępna analiza warunków bizne­sowych kontraktu) 
 • monitoring procesu wyboru podwy­ko­nawcy (zgodnie z wewn. procedurami) 
 • sporząd­zanie projektów umów z kontra­hentami i podwy­ko­nawcami, porozumień, oświadczeń, sporząd­zanie umów okoli­cz­nościowych (eventy), umów NDA i innych dokumentów 
 • kontakty z kontra­hentami, negoc­jo­wanie umów 
 • aktywny monitoring reali­zacji umów, w tym bieżąca identy­fi­kacja zagrożeń, ewaluacja podwy­ko­nawców zgodnie z wewn. procedurami 
 • wsparcie bieżącej obsługi prawnej w zakresie prowad­zonych projektów (wybiórcze i wstępne analizy biznesowo-prawne, korespon­dencja dotycząca projektów, wsparcie innych pracow­ników w Pionie Prawnym itp.) 
 • research prawny, monito­ro­wanie zmian w przepisach

 

Qualifikation

 • wyksz­tałcenie wyższe, prefe­rowane prawnicze lub ekonomiczne 
 • min. 2 letnie doświad­czenie zawodowe na podobnym stanowisku 
 • biegla znajomość języka angie­lskiego (w mowie i piśmie) 
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel) 
 • doskonała organi­zacja pracy, umiejętność anali­ty­cznego i logicznego myślenia 
 • umiejętność ustalania priorytetów 
 • komunikatywność 
 • otwartość do podej­mo­wania wyzwań, szukania najlepszych rozwiązań, ciągłego rozwoju wiedzy i kompetencji 

We offer:

 • zatrud­nienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej 
 • przyjazną atmosferę i aktywne wsparcie w wykony­waniu powier­zonych zadań 
 • szansę rozwoju zawodowego w między­na­r­odowej firmie będącej liderem w swojej branży 

Osoby zainte­re­sowane, spełniające powyższe wymagania, prosimy o przesłanie aplikacji na adres: rekrutacja@ilf.com

Zastrz­egamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Arbeitsort: ILF-Poland, office Warsaw
Verfügbar ab: 04.12.2022

 

Für Fragen freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme:

ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o.
Ms. Jolanta Folwarczny

Osmańska 12
02–823 Warsaw

Tel: +48 (22) 4 30 - 2635
Fax: +48 (22) 4 30 - 2601

Hello UptimeRobot