News

collage_HGF_rev3_2018-1

Coraz bliżej zakończenia budowy II linii metra

more

Zes­pół ILF Pol­s­ka pod koniec 2020 roku złożył kom­plet wni­o­s­ków o poz­wo­le­nie na budo­wę dla trzech stac­ji zachod­nie­go odcin­ka M2 – C03 Lazu­ro­wa, C02 Chrzanów, C01 Karo­lin, dwóch wen­tyla­tor­ni i Stac­ji Tech­nicz­no-Pos­to­jo­wej Karo­lin (Mory). Po uzys­ka­niu poz­wo­leń i prze­ka­za­niu tere­nu rozpo­cz­ną się prace budowlane. 

Przy­go­to­wa­na przez nas­zą fir­mę doku­men­ta­c­ja została złożo­na w Mazowieckim Urzęd­zie Woje­wódzkim. Obec­nie trwa ana­li­za wni­o­s­ków o poz­wo­le­nie na budo­wę. War­to pod­kreś­lić, że są to ostat­nie obiek­ty II linii metra w Wars­za­wie. Wszyst­kie pozostałe są już w trak­cie realizacji.

Inwes­ty­c­ja obej­mu­je budo­wę pra­wie 4 km pod­wó­j­n­e­go tune­lu, trzech stac­ji, dwóch wen­tyla­tor­ni oraz stac­ji tech­nicz­no-pos­to­jo­wej. Oma­wia­ny, zachod­ni odci­nek II linii metra, jest rea­li­zowa­ny w sys­temie „Pro­jek­tuj i buduj”.

W ramach pro­jek­tu mają pow­stać trzy stacje:

  • C03 Lazu­ro­wa – po połud­nio­wej stro­nie ul. Górc­zew­skiej, w rejo­nie ul. Lazurowej,
  • C02 Chrzanów – nie­da­le­ko skrzyżo­wa­nia ul. Sze­li­gow­skiej z pla­no­wanym prze­dłuże­niem ul. Człuchowskiej,
  • C01 Karo­lin – w pob­liżu ul. Soch­ac­zew­skiej i ul. Połczyńskiej.
  • oraz Stac­ja Tech­nicz­no-Pos­to­jo­wa Karo­lin (Mory), któ­ra jest kluc­zowa dla pra­wi­dło­we­go funk­c­jo­no­wa­nia II linii metra w Warszawie.

 

Zakończe­nie prac pla­no­wa­ne jest na wios­nę 2024 rok.

Lwówek compressor station

more

ILF Con­sul­ting Engi­neers Pol­s­ka signed a con­tract with Gas Trans­mis­si­on Ope­ra­tor GAZ-SYSTEM and is to ela­bo­ra­te the con­cep­tu­al design for the com­pres­sor sta­ti­on, which is to be con­struc­ted in pro­xi­mi­ty of Lwó­wek Trans­mis­si­on Node, loca­ted in Zębów. This is ano­t­her pro­ject rela­ted to the imple­men­ta­ti­on of the Bal­tic Pipe invest­ment and the North-South Gas Cor­ri­dor, in which ILF will participate.
The com­pa­ny is to ela­bo­ra­te the con­cep­tu­al design of the com­pres­sor sta­ti­on, defi­ne envi­ron­men­tal, tech­ni­cal and eco­no­mic con­di­ti­ons of its con­struc­tion and ope­ra­ti­on. The pos­si­ble loca­ti­ons of the com­pres­sor sta­ti­on will be ana­ly­zed in terms of land acqui­si­ti­on and for­mal-legal aspects. The con­cep­tu­al design will take into account the coope­ra­ti­on of the plan­ned com­pres­sor sta­ti­on with both exis­ting and future infra­st­ruc­tu­re in the scope of expec­ted gas trans­mis­si­on sce­n­a­ri­os. ILF will also ela­bo­ra­te the time sche­du­le for invest­ment pre­pa­ra­ti­on and implementation.

Hello UptimeRobot