Choose your Country

Australia

Czechia

Georgia

Kazakhstan

Laos/ປະເທດລາວ

Nigeria

Pakistan

Romania

Saudi-Arabia

Switzerland

Thailand

United Arab Emirates

United Kingdom

Uzbekistan

ວິສະວະກໍາທີ່ດີເລີດ

ບໍ່ວ່າຈະເປັນການສະກັດວັດຖຸດິບຈາກທຳມະຊາດພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ, ການພັດທະນາໂຮງງານອຸດສາຫະກຳນະວັດຕະກຳ ຫຼື ການຈັດຫານ້ຳ ແລະ ພະລັງງານໃຫ້ກັບເມືອງຫລວງ — ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສິລະປະວິສະວະກຳທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ປົກປ້ອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງມະນຸດ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດ.

ໄອແອລເອັຟ ທີ່ປຶກສາດ້ານວິສະວະກຳ (ILF) ປະກອບດ້ວຍບໍລິສັດວິສະວະກຳ ແລະ ທີ່ປຶກສາລະດັບສາກົນ ແລະ ວິສະວະກໍາເອກະລາດ ຫຼາຍແຫ່ງ.
ໄອແອລເອັຟ ຊ່ວຍໃຫ້ລູກຄ້າທີ່ຕ້ອງການປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການດຳເນີນໂຄງການອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ໂຄງສ້າງພື້ນຖານທີ່ຊັບຊ້ອນ.
ໃນມື້ນີ້, ບໍລິສັດ ໄອແອລເອັຟ ຈັດເປັນອັນດັບຫນຶ່ງໃນບໍລິສັດວິສະວະກໍາຊັ້ນນໍາຂອງໂລກໃນດ້ານຂອງຄວາມຊ່ຽວຊານຫຼັກຂອງພວກເຂົາ.

ຜົນງານການບໍລິການຢ່າງກວ້າງຂວາງ

ໄອແອລເອັຟ ສະໜອງການບໍລິການດ້ານວິສະວະກຳ ແລະໃຫ້ຄຳປຶກສາແບບຄົບວົງຈອນແກ່ລູກຄ້າ. ນອກຈາກນີ້, ໄອແອລເອັຟ ຍັງຄຸ້ມຄອງວຽງງານວິສະວະກຳທັງໝົດ ແລະສາຂາວິຊາສະເພາະທີ່ຈຳເປັນສຳລັບໂຄງການຢ່າງມີຄວາມສາມາດ.

ການບໍລິການຂອງ ໄອແອລເອັຟ ປະກອບມີ:

  

pic_home_services
Hello UptimeRobot