Bankable Feasibility Studies

header_references

ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງທະນາຄານ

ໂຄງການຈະເປັນໄປໄດ້ ແລະ ຍືນຍົງໃນໄລຍະຍາວ ກໍຕໍ່ເມື່ອຄວາມເປັນໄປໄດ້ດ້ານເຕັກນິກ, ເສດຖະກິດ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ ແລະ ການດໍາເນີນງານ ສາມາດພິສູດໄດ້ໂດຍການສຳຫຼວດກວດສອບທີ່ເຫມາະສົມ. ນັກລົງທຶນ ແລະ ທະນາຄານຈະລົງທຶນໃນໂຄງການກໍຕໍ່ເມື່ອ ພົບວິທີແກ້ໄຂທີ່ເຫມາະສົມ ເຊິ່ງກວມເອົາທຸກດ້ານ ທັງຫມົດເຫຼົ່ານີ້.

ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງທະນາຄານ ເປັນໄປຕາມຂໍ້ເຫຼົ່ານີ້ເຫຼົ່ານີ້ທັງຫມົດ, ກໍານົດວິທີການຕ່າງໆໃນການສະຫນອງທຶນໃຫ້ແກ່ໂຄງການ, ແລະ ກໍານົດເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດເບື້ອງຕົ້ນທີ່ຈໍາເປັນ. ພິຈາລະນາຄວາມດຶງດູດທາງດ້ານການເງິນຂອງໂຄງການທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ສໍາລັບທະນາຄານ ແລະ ນັກລົງທຶນທີ່ມີທ່າແຮງ.

ບົດບາດຂອງໄອແອລເອັຟ

ໄອແອລເອັຟ ກະກຽມການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ກໍາຫນົດເອງ, ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງທີ່ຕົງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ແລະ ຄວາມຈຳເປັນ. ໂດຍຄຳນຶງເຖິງປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ​ທາງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ, ຄວາມ​ຍືນ​ຍົງ​ທາງ​ສັງ​ຄົມ ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ລວມເຖິງການເພີ່ມປະສິດທິພາບການປະຕິບັດງານ.

ຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ລູກຄ້າ

ໄອແອລເອັຟ ລວບລວມຄວາມເປັນເລີດດ້ານວິສະວະກໍາ, ລວມເຖຸູິງຄວາມເຂົ້າໃຈດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ລວມເຂົ້າກັບຄວາມຮູ້ດ້ານການລົງທຶນ. ດັ່ງນັ້ນ ໄອແອລເອັຟ ຈຶ່ງສ້າງເງື່ອນໄຂເບື້ອງຕົ້ນສໍາລັບໂຄງການດ້ານການເງິນ ແລະ ໃຫ້ພື້ນຖານແກ່ລູກຄ້າໃນການວາງແຜນງົບປະມານທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຕັດສິນໃຈລົງທຶນຕື່ມອີກ. ຈາກປະສົບການລະດັບສາກົນ ແລະ ວິຊາສະເພາະທີ່ຫຼາກຫຼາຍໃນພື້ນທີ່ທຸລະກິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ໄອແອລເອັຟ ປະເມີນຄວາມຫນ້າສົນໃຈຂອງໂຄງການຕ່າງໆໃນດ້ານການເງິນ ແລະ ການລົງທຶນ. ບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາຢ່າງເຂັ້ມງວດ ເຮັດ​ໃຫ້ໝັ້ນ​ໃຈໄດ້ວ່​າ​ສາມາດປະຕິບັດຕາມເງື່ອນ​ໄຂ ​ແລະ​ ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ຂອງ​ນັກ​ລົງ​ທຶນ​ທີ່​ມີ​ທ່າ​ແຮງ ​ແລະ ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ເງິນ​ເຊັ່ນ: ທະນາຄານດ້ານການຄ້າ, ທະນາຄານເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນລະຫວ່າງປະເທດ.

pic_bankable
pic_bankable_2
pic_bankable_3a
Hello UptimeRobot