BIM (Building Information Modeling)

pic_GIS_header_final2

ການສ້າງແບບຈໍາລອງຂໍ້ມູນອາຄານ (BMI)

ໄອແອລເອັຟ ຕໍ່ຍອດຈາກປະສົບການອັນຍາວນານ ດ້ວຍການອອກແບບໂຮງງານແບບປະສົມປະສານ ເພື່ອໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກເຕັກໂນໂລຍີການສ້າງແບບຈຳລອງ 3ມິຕິ ເພີ່ມເຕີມ ສຳລັບການອອກແບບ, ການວິເຄາະ, ການຈຳລອງ ແລະ ການຈັດສົ່ງໂຄງການໂຄງສ້າງພື້ນຖານ

ຂະບວນການອອກແບບຂັ້ນສູງ ແລະ ວິສະວະກອນທີ່ຊ່ຽວຊານ ນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີທີ່ເໝາະສົມ ຊ່ວຍໃຫ້ ໄອແອລເອັຟ ສາມາດສົ່ງມອບໂຄງການໂຄງສ້າງພື້ນຖານ ໂດຍໃຊ້ຂະບວນການ ການສ້າງແບບຈໍາລອງຂໍ້ມູນອາຄານ (BMI) ແລະ ບໍລິການດ້ານວິສະວະກຳທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງກວ່າ.

ໄອແອລເອັຟ ໃຫ້ບໍລິການ ການສ້າງແບບຈໍາລອງຂໍ້ມູນອາຄານ (BMI) ໃນທຸກຂັ້ນຕອນຂອງຂະບວນການອອກແບບ:

ການສ້າງແບບຈໍາລອງ 3 ມິຕິ 

 • ແບບຈໍາລອງ 3ມິຕິ ແບບອັດສະລິຍະ ແລະພາຣາມິເຕີ
 • ການວິເຄາະດ້ານວິສະວະກໍາໃນການດຳເນີນການກັບແບບຈຳລອງ
 • ປະສານງານລະຫວ່າງເອກະສານການກໍ່ສ້າງ
 • ການປະສານງານທາງພື້ນທີ່ລະຫວ່າງສາຂາວິຊາ
 • ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ / ການປະທະກັນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນກ່ອນການກໍ່ສ້າງ
 • ເອກະສານ 2 ມິຕິ ທີ່ໄດ້ມາຈາກແບບຈຳລອງ 3 ມິຕິ

ລວມເວລາ ແລະ ຕົ້້ນທຶນ 4ມິຕິ / 5ມິຕິ ເຂົ້າດ້ວຍກັນ

ໃຊ້ແບບຈຳລອງ 3ມິຕິ ແລະ ຕາຕະລາງໂຄງການເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການກໍ່ສ້າງ, ປັບປຸງການປະສານງານ, ແລະ ຮັບປະກັນການສົ່ງມອບຕົງເວລາ.

 •  ຕາຕະລາງການຄັດສັນຈາກແບບຈຳລອງ
 • ການນຳປະລິມານອອກສໍາລັບການຄາດຄະເນຕົ້ນທຶນ
 •  ກອບເວລາແບບຈຳລອງ ແລະ ໂຄງການສໍາລັບການຈໍາລອງລໍາດັບການກໍ່ສ້າງ
 • ການກວດສອບຂໍ້ຂັດແຍ້ງໃນລະຫວ່າງການຈໍາລອງລໍາດັບ

ບໍລິການເພີ່ມເຕີມ

 •  ປ່ຽນອາຄານ/ໂຄງສ້າງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ຈາກຮູບແຕ້ມ 2 ມິຕິ ຫຼື ການສະແກນດ້ວຍເລເຊີ/ຈຸດໝອກ ໃຫ້ເປັນແບບຈຳລອງ 3 ມິຕິອັດສະລິຍະ
 •  ຊ່ວຍເຫຼືອລູກຄ້າໃນການກໍານົດຂໍ້ກຳນົດຂອງໂຄງການສ້າງແບບຈໍາລອງຂໍ້ມູນອາຄານ (BMI)
 • ກໍານົດຂະບວນການ, ໂຄງສ້າງຂໍ້ມູນ, ຮູບແບບການຈັດສົ່ງ, ແລະອື່ນໆ, ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າໃນລະຫວ່າງຂັ້ນຕອນການວາງແຜນ, ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ໄລຍະການດໍາເນີນງານ
 • ໃຫ້ບໍລິການຜູ້ປະສານງານການສ້າງແບບຈໍາລອງຂໍ້ມູນອາຄານ (BMI) ສໍາລັບລູກຄ້າເຊັ່ນ: ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ຈັດການຂໍ້ມູນສໍາລັບລູກຄ້າ ເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດສົ່ງ ແບບຈໍາລອງຂໍ້ມູນອາຄານ (BMI) ໃຫ້ສຳເລັດໄດ້.
 • ພັດທະນາເຄື່ອງມື ສໍາລັບວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແບບຈຳລອງໂດຍອັດຕະໂນມັດ ຜ່ານການສະຄິບພາບສໍາລັບການປັບແບບຈຳລອງ ລວມເຸຸຖິງການປ້ອນຂໍ້ມູນ ແລະ ການສະແດງຜົນ
pic_BIM_general
pic_BIM_3D
pic_BIM_4D_5D
pic_BIM_further
pic_BIM_further2
pic_BIM_further3
Hello UptimeRobot