Choose your Country

Australia

Czechia

Georgia

Kazakhstan

Laos/ປະເທດລາວ

Nigeria

Pakistan

Romania

Saudi-Arabia

Switzerland

Thailand

United Arab Emirates

United Kingdom

Uzbekistan

ການທຳຄວາມຮ້ອນແລະຄວມເຢັນ

pic_header_heating_cooling_2

ການທຳຄວາມຮ້ອນແລະຄວາມເຢັນ

ເພື່ອຕອບສະໜອງຕໍ່ແນວໂນ້ມຂອງໂລກແລະຄວາມຄາດຫວັງຂອງຕະຫຼາດ, ໄອແອລເອັຟ ສະໜອງການແກ້ໄຂທີ່ສອດຄ່ອງກັບແນວຄວາມຄິດການເຮັດຄວາມຮ້ອນແລະຄວາມເຢັນໃນເຂດພື້ນທີ່ລຸ້ນທີ4 (4GDHC) ການເຊື່ອມໂຍງລະບົບຕາຂ່າຍລະບາຍຄວາມຮ້ອນ (ທີ່ນຳໃຊ້ໂຮງານພະລັງງານສູນກາງ, ພະລັງງານທົດແທນ ແລະແຫຼ່ງຄວາມຮ້ອນທີ່ມີອຸນນະພູມຕໍ່າ) ເຂົ້າໄປໃນລະບົບທີ່ເພີ່ມປະສິດທິພາບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດຳເນີນງານ ແລະຫຼຸດຜ່ອນການສູູນເສຍຄວາມຮ້ອນ, ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງລະບົບເກັບຮັກສາຄວາມຮ້ອນ ແລະເຢັນ.

ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຮູ້ອັນເລິກເຊິ່ງຂອງໂຮງງານຜະລິດຄວາມຮ້ອນເຊັ່ນ: ໂຮງງານພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ ແລະພະລັງງານລວມ (CHPs), ໂຮງງານພະລັງງານຈາກສິ່ງເສດເຫຼືອ (WtE) ແລະການຕິດຕັ້ງທີ່ອີງໃສ່ຊີວະມວນ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບປະສົບການອັນກວ້າງຂວາງກັບແຫຼ່ງພະລັງງານທົດແທນ ແລະແຫຼ່ງກັກເກັບພະລັງງານທີ່ວິສະວະກອນມີ, ໄອແອລເອັຟ ໃຫ້ບໍລິການທີ່ສົມບູນແບບທີ່ສຸມໃສ່ການເພີ່ມປະສິດທິພາບໂດຍລວມຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ແລະການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍແກັສເຮືອນແກ້ວແລະມົນລະພິດທາງອາກາດ, ນໍ້າແລະດິນ. ການບໍລິການເລົ່ານີ້ປະກອບດ້ວຍການອອກແບບຂອງເຄືອຂ່າຍຄວາມຮ້ອນແລະຄວາມເຢັນທຸກເຂດ, ການວິເຄາະແລະການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງເຄືອຂ່າຍທີ່ມີຢູ່ ແລະບໍລິການທີ່ສົມບູນແບບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສ່ວນປະກອບ ຫຼືລະບົບຍ່ອຍທັງໝົດຕາຂ່າຍໄຟຟ້າດັ່ງກ່າວ.

ໄອແອລເອັຟ ໃຫ້ບໍລິການທັງໝົດທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການດຳເນີນໂຄງການເຮັດຄວາມຮ້ອນ ແລະຄວາມເຢັນທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດ.

Highlights

ຂົງເຂດຄວາມຊຳນານງານ:

 • Combined heat and power plants incl.
  peak-shaving facilities
 • ເຂດລະບົບເຮັດຄວາມຮ້ອນແບບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໂດຍການທົດແທນຕ່າງໆ
 • ລະບົບນໍາຄວາມຮ້ອນເຫຼືອຖິ້ມທີ່ໃຊ້ຄວາມຮ້ອນເຫຼືອຖິ້ມຈາກອຸນຫະພູມຕໍ່າ ແລະປໍ້າຄວາມຮ້ອນ
 • ເກັບພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ/ເຢັນ
 • ການເພີ່ມປະສິດທິພາບປະເພດເຊື້ອເພີງສຳລັບລະບົບສ້າງຄວາມຮ້ອນ
 • ລະບົບທໍ່ລະບາຍຄວາມຮ້ອນຂອງເມືອງແລະສະຖານີສູບນໍ້າ – ການວິເຄາະ/ການອອກແບບ/ການເພີ່ມປະສິດທິພາບ
 • ລະບົບການແຜ່ກະຈ່າຍຄວາມຮ້ອນ Ring/star
 • ເທັກໂນໂລຍີເຮັດຄວາມເຢັນແລະລະບົບບເຮັດຄວາມເຢັນແບບແຍກສ່ວນ
 • : ການຈຳລອງເຄືອຂ່າຍ (EnergyPro and STANET)
 • ການສຶກສາການຄັດເລືອກສະຖານທີ່ແລະການກຳນົດທາງໄປທໍ່
 • ການສຶກສາຄວາມປອດໄພດ້ານວິຊາກາ
Get in touch
zurekm1

Mateusz Zurek

Mail
Tel+48 / 22 / 430 - 2775

For any job-related queries please contact jobs@ilf.com or the HR partner named within the job listings at www.ilf.com/career/jobs.

Hello UptimeRobot