Choose your Country

Australia

Czechia

Georgia

Kazakhstan

Laos/ປະເທດລາວ

Nigeria

Pakistan

Romania

Saudi-Arabia

Switzerland

Thailand

United Arab Emirates

United Kingdom

Uzbekistan

ພະລັງງານປະສົມ

pic_header_renewable_energy

ພະລັງງານປະສົມ

ແນວໂນ້ມໃນການແກ້ປັນຫາແບບກະຈາຍສູນ ແບບແຍກສ່ວນ ແລະແບບຢືດຍຸ່ນກຳລັງໄດ້ຮັບແຮງພັກດັນໃນການໃຊ້ງານໃນພາກອຸດສາຫະກຳ ແລະທີ່ຢູ່ອາໃສ ແລະໃນຊຸມຊົນທີ່ຫ່າງໄກແລະບໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນ ການພັດທະນານີ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການເຊື່ອມໂຍງຂອງຊັບພະຍາກອນພະລັັງງານທົດແທນໃນທ້ອງຖິ່ນ (ພະລັງງານລົມ, ພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ອາຍແກັສຊີວະພາບ). ມີຄວາມທ້າທາຍຫຼາຍປະການທີ່ຕ້ອງແກ້ໄຂ, ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນການຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໃນທ້ອງຖິ່ນໃນການດຳເນີນງານໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງ.

Highlights

ຂົງເຂດຄວາມຊຳນານງານ:

  • ການອອກແບບລະບົບຈ່າຍພະລັງງານແບບກະຈ່າຍທີ່ຊັບຊ້ອນ
  • ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະ FEED
  • ການສຶກສາຕາຂ່າຍໄຟຟ້
  • ການອະນຸຍາດ
  • ການປະກວດລາຄາ, ການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ
  • ການບໍລິຫານໂຄງການ, ການປະກັນຄຸນນະພາບ, ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ
Get in touch
pic_erroi

Patrik Erroi

Mail
Tel+49 / 89 / 25 55 94 - 367

For any job-related queries please contact jobs@ilf.com or the HR partner named within the job listings at www.ilf.com/career/jobs.

Hello UptimeRobot