Australia

Czechia

Ecuador

Georgia

Kazakhstan

Laos/ປະເທດລາວ

Nigeria

Pakistan

Romania

Saudi-Arabia

Switzerland

Thailand

Ukraine

United Arab Emirates

United Kingdom

Uzbekistan

ໄຮໄດຣເຈນ

pic_header_hydrogen_2

ໄຮໄດຣເຈນ

ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍດ້ານສະພາບອາກາດທີ່ກຳນົດໂດຍຂໍ້ຕົກລົງ ປາຣີສ ປີ 2015, ຄືການຫຼຸດການປ່ອຍອາຍຜິດ CO2 ຕື່ມອີກ, ມັນຈຳເປັນຕ້ອງເພີ່ມສ່ວນແບ່ງພະລັງງານທົດແທນໃນສ່ວນຜະສົມພະລັງງານແລະເພື່ອທົດແທນນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຟອດຊິວ (fossil fuels) ໃນອັດຕາທີ່ກ້າວໜ້າ. ໄຮໂດຣເຈນມີປະໂຫຍດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ສາມາດຖືກນຳໃຊ້ເປັນການແກ້ໄຂການເກັບຮັກສາໃນໄລຍະຍາຍສຳລັຍພະລັງງານໄຟຟ້າ, ແຕ່ຍັງເປັນອາຫານສຳລັບອຸດສະຫະກຳ, ຫຼືເປັນນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟສຳລັບການເຄື່ອນທີ່.

ດ້ວຍຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນທົ່ວໂລກສຳລັບໄຮໂດຣເຈນເພີ່ມຂຶ້ນ, ແລະຈຳນວນຂອງການປະຕິບັດງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໄຮໂດຣເຈນເພີ່ມຂຶ້ນ, ເປັນທີ່ຄາດການໄດ້ວ່າບົດບາດຂອງໄຮໂດຣເຈນ, ແລະໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງໄຮໂດຣເຈນສີຂຽວ, ຈະຍັງຄົງເຕີບໃຫຍ່ຕໍ່ໄປໃນອານາຄົດ. ໄອແອລເອັຟ ພະຍາຍາມປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງອະນາຄົດທີ່ຍືນຍົງໂດຍການນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້ແລະປະສົບການຂອງຕົນໃນທໍ່, ທຸລະກິດໂຮງງານກັ່ນນໍ້າມັນ ແລະ ໂຮງງານປິໂຕເຄມີ – ໄດ້ຮັບໃນໄລຍະ 20 ປີຜ່ານມາ – ຕໍ່ກັບການອອກແບບການຜະລິດ, ການເກັບຮັກສາ ແລະ ການຂົນສົ່ງ.

ຄວາມຊ່ຽວຊານດ້ານວິສະວະກຳຂອງ ໄອແອລເອັຟ ກວມເອົາລະບົບຕ່ອງໂສມູນຄ່າໄຮໂດຣເຈນທັງໝົດແລະສະໜອງການແກ້ໄຂສໍາລັບໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໄຮໂດຣເຈນທັງໝົດ. ເຊິ່ງລວມເຖິງການອອກແບບສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກສໍາລັບການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກພະລັງງານທົດແທນ, ການບໍາບັດນ້ໍາແລະການແຍກເກືອອອກຈາກນໍ້າ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການຜະລິດ, ການເກັບຮັກສາ, ແລະການຂົນສົ່ງໄຮໂດຣເຈນ.

ໄອແອລເອັຟ ໃຫ້ບໍລິການທັງໝົດທີ່ຈຳເປັນສຳການດຳເນີນໂຄງການໄຮໂດຣເຈນໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ.

ບໍລິການພິເສດສຳລັບໂຄງການໄຮໂດຣເຈນ:

 • ການສຶກສາຄວາມປອດໄພທາງເຕັກນິກ
 • ການສຶກສາການລະບາຍອາກາດ/ການລະບາຍອອກ
 • ການຄິດໄລ່ລັງສີຄວາມຮ້ອນແລະການກະຈາຍອາຍແກັສ
 • ການຄິດໄລ່ພື້ນທີ່ອັນຕະລາຍ
 • ການສຶກສາການເຊື່ອມໂຍງພະລັງງານໂດຍລວມ
 • ການສຶກສາການຍົກລະດັບແລະການດັດແກ້
 • ການເພື່ມປະສິດຕິພາບຂອງລະບົບທໍ່ສົ່ງ
 • ການສຶກສາການເລືອກສະຖານທີ່ແລະເສັ້ນທາງທໍ່ສົ່ງ
Highlights

ຂົງເຂດຄວາມຊຳນານງານ :

 • ການຜະລິດພະລັງງານທົດແທນ
 • ການບໍາບັດນ້ຳ
 • ການສົ່ງນໍ້າ
 • ຂະບວນການແຜ່ກະແສໄຟຟ້າໂດຍຕົງ
 • ການບຳບັດອາຍແກັສ
 • ການເກັບຮັກສາອາຍແກັສ
 • ສະຖານີເຕີມໄຮໂດຣເຈນ
 • ການແປງໄຮໂດຣເຈນເປັນພະລັງງານ
 • ການຜະລິດສານເຄມີສີຂຽວ
 • ການສົ່ງໄຮໂດຣເຈນຜ່ານລະບົບທໍ່
 • ການໃຊ້ງານທາງທະເລ
 • ການລວມຄວາມຮ້ອນ
 • ການຜະລິດໄນໂຕຣເຈນ
 • ການຜະລິດແອມໂມເນຍ
pic_hydrogen
H2 Kreislauf_998x397_en

Click to enlarge the picture

Get in touch
knellerm

Michel Kneller

Mail
Tel+49 / 89 / 25 55 94 - 0

For job applications and job-related questions, please contact jobs@ilf.com or the HR partner named within the job descriptions listed here: https://www.ilf.com/career/jobs/

Downloads
thumbnail of Folder_ILF_Hydrogen_EN_Screen

Hydrogen

Hello UptimeRobot