Choose your Country

Australia

Czechia

Georgia

Kazakhstan

Laos/ປະເທດລາວ

Nigeria

Pakistan

Romania

Saudi-Arabia

Switzerland

Thailand

United Arab Emirates

United Kingdom

Uzbekistan

ໄຟຟ້າພະລັງງານນໍ້າ

Kaprun dam in Austria

ໄຟຟ້າພະລັງງານນໍ້າ

ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພະລັງງານນໍ້າເປັນແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ຍືນຍົງແລະຄຸ້ມຄ່າໃນລະຍະຍາວກຳລັງປະສົບກັບການຟື້ນຟູໃນຫຼາຍພາກພື້ນ. ໄອແອລເອັຟ ຈິງຈັງຊ່ວຍໃນການສ້າງການຂະຫຍາຍຕົວນີ້ໂດຍການຄຸ້ມຄອງໂຄງການທີ່ກຳນົດເອງໄດ້ທຸກປະເພດແລະຂະໜາດ. ໃນຊ້ວງ 35 ປີທີ່ຜ່ານມາ ໄອແອລເອັຟ ປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນການວາງແຜນແລະອອອກແບບໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ 130 ໂຄງການ ທີ່ມີກຳລັງການຜະລິດສູງເຖິິງ 1.400 ເມກະວັດ ທົ່ວໂລກ. ໃນຖານະທີ່ເປັນບໍລິສັດແບບຄົບວົງຈອນ ໄອແອລເອັຟ ໃຫ້ບໍລິການແບບປະສົມປະສານ, ການບໍລິການແບສາຂາວິຊາສຳລັບໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າຕົກຈາກການສຶກສາເບື້ອງຕົ້ນ, ໂດຍຜ່ານການອອກແບບແລະໄລຍະການປະມູນຈົນເຖິງການມອບໝາຍແລະການເລີ່ມຕົ້ນ. ເນັ້ນທີ່ການພັດທະນາວິທີແກ້ໄຂສ່ວນບຸກຄົນສະເໝີທີ່ເປັນໄປຕາມມາດຕະຖານຄຸນນະພາບທີ່ເຂັ້ມງວດທີ່ສຸດ ແລະພິຈາລະນາເງື່ອນໄຂກອບວຽກທີ່ຊັບຊ້ອນ.

ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບໂຄງການໃນແງ່ຂອງປະສິດທີພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ໄອແອລເອັຟ ຍັງໃຊ້ຊອບແວພິເສດສະເພາະ (ເຊັ່ນ REN¬Risk) ແລະປະຕິບັດການວິເຄາະທາງການເງິນ. ການເຊື່ອມໂຍງຂອງຜູ້ທີ່ມີສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນເພື່ອເພີ່ມການຍອມຮັບຂອງໂຄງການ ແລະໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ, ແລະການກະກຽມຢາງພາກພຽນຂອງການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມຕາມທີ່ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສາກົນ (ເຊັ່ນ IFC, ຫຼັກການເສັ້ນສູນສູດ) ເຕີມເຕັມການບໍລິການຂອງ ໄອແອລເອັຟ. ລູກຄ້າຂອງ ໄອແອລເອັຟ ແມ່ນສະຖາບັນຂອງລັດ, ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການເອກະຊົນ, ບໍລິສັດກໍ່ສ້າງທີ່ມີຊື່ສຽງ, ແລະສະຖາບັນການເງິນສາກົນ.

ໄອແອລເອັຟ ໃຫ້ບໍລິການທັງໝົດທີ່ຈຳເປັນໃນການດຳເນີນໂຄງການວິສະວະກຳພະລັງງານນ້ຳຕົກ ໃຫ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດ. ບໍລິການເລົ່ານີ້ລວມເຖິງ:

ການບໍລິການໂຄງການສໍາລັບເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ:

 • ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລວມທັງການຄວບຄຸມໂຄງການ
 • ການສຶກສາທາງເລືອກສໍາລັບເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ໍາຕົກໂດຍໃຊ້ຊອບແວພິເສດພາຍໃນຂອງ ໄອແອລເອັຟ
 • ການອອກແບບແນວຄວາມຄິດ
 • ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້
 • ການສຶກສາການເງິນແລະການວິເຄາະ, ແບບກຈຳລອງພາສີ, ການວິເຄາະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ-ຜົນປະໂຫຍດ
 • ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງທະນາຄານ
 • ການອອກແບບໃບອະນຸຍາດ
 • ການອອກແບບພື້ນຖານ
 • ການກະກຽມຂອງເອກະສານການປະມູນ (ສໍາລັບຮູບແບບສັນຍາທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຊັ່ນ FIDIC, DB / EPC, DBB, PPP, ແລະອື່ນໆ)
 • ການອອກແບບລະອຽດ
 • ການອອກແບບກໍ່ສ້າງ
 • ການຄວບຄຸມການກໍ່ສ້າງ
 • ການມອບຫມາຍແລະການສະຫນັບສະຫນູນໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານ
 • ປະກອບເອກະສານ

ການບໍລິການດ້ານວິຊາການສໍາລັບເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ:

 • ການສຶກສາທ່າແຮງການເກັບຮັກສາພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ແລະການຈັດເກັບແບບສູບນ້ຳ ແລະແຜນແມ່ບົດໃນການລະບຸແຫຼ່ງຜະລລິດໄຟຟ້າໄດ້ທາງເສດຖະກິດ ແລະ ລະບົບນິເວດສຳລັບພື້ນທີ່ ທີ່ກຳນົດໄວ້.
 • ໂຄງການຄຸ້ມຄອງແມ່ນໍ້າຂອງ
 • ການວິເຄາະທາງອຸທົກກະສາດ, ການສຶກສາການຂົນສົ່ງຕະກອນ
 •  ການວິເຄາະໄພພິບັດຈາກທໍາມະຊາດ (ຫິມະທະຫຼົ່ມ, ຫີນເຈື່ອນ, ຂີ້ເຫຍື້ອໄຫຼ, ນໍ້າຖ້ວມ, ແລະອື່ນໆ)
 • ການສຶກສາກ່ຽວກັບການຕົກຕະກອນຂອງອ່າງເກັບນໍ້າ ແລະ ການໄຫຼຂອງນໍ້າ
 • ສະຖານະຄົງທີ່ແລະການວິເຄາະໄຮໂດຼລິກຊົ່ວຄາວ
 • ວິສະວະກຳໂຍທາ ແລະ ໂຄງສ້າງສຳລັບເຂື່ອນ ແລະ ໂຄງສ້າງ
 • ອຸໂມງ, ຖໍ້າ ແລະໂຄງສ້າງໃຕ້ດິນ
 • ບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານທໍລະນີສາດແລະທໍລະນີເຕັກນິກ
 • ວິສະວະກຳກົນຈັກ ແລະ ໄຟຟ້າ
 • ການອອກແບບຂອງກັງຫັນລົມ, ໂຄງສ້າງເຫຼັກໄຮໂດຼລິກ, ເຄື່ອງມືວັດແທກແລະອຸປະກອນຄວບຄຸມ
 • ການປະເມີນແລະຕິດຕາມຜົນກະທົບທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ
 • ມາດຕະການປົກປັກຮັກສາພູມສັນຖານ ແລະ ອະນຸລັກທຳມະຊາດ
Highlights

ຂົງເຂດຄວາມຊຳນານງານ

 • ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກທີ່ມີລະດັບນໍ້າຕົກສູງ
 • ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກທີ່ມີລະດັບນໍ້າຕົກປານກາງ
 • ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກທີ່ມີລະດັບນໍ້າຕົກຕໍ່າ
 • ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກທີ່ເປັນຝາຍນໍ້າລົ້ນ
 • ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກທີ່ມີອ່າງເກັບນໍ້າ
 • ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກທີ່ອາໃສປໍ້າສູບນໍ້າຂຶ້ນໄປກັກເກັບ
 • ເຂື່ອນແລະຝາຍນໍ້າລົ້ນ
 • ວຽກງານວິສະວະກຳແມ່ນໍ້າ
 • ການຟືນຟູ HPP & PSP
pic_01_ref_nam_kong
pic_02_ref_limmern
pic_05_ref_limberg
pic_03_ref_niederwartha
Get in touch
laportagm

Gianmaria La Porta

Tel+49 / 89 / 25 55 94 - 0

For any job-related queries please contact jobs@ilf.com or the HR partner named within the job listings at www.ilf.com/career/jobs.

thumbnail of FO_Hydropower_Plants_EN_Rev_0_RZ_Ansicht

Hydropower Plants

thumbnail of 18_012_FO_Rehabilitation_Ansicht_Web

HPP & PSP Rehabilitation

thumbnail of Folder_ILF_Pumped_Storage_Plants_EN_Rev1_V2_Screen

Pumped Storage Plants

Hello UptimeRobot