Choose your Country

Australia

Czechia

Georgia

Kazakhstan

Laos/ປະເທດລາວ

Nigeria

Pakistan

Romania

Saudi-Arabia

Switzerland

Thailand

United Arab Emirates

United Kingdom

Uzbekistan

ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ

pic_header_thermal

ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ

ໂຮງງານໄຟຟ້າທີ່ທັນສະໄໝທີ່ແລ່ນດ້ວຍເຊື້ອໄຟຟອສຊິວ (fossil fuels) ຫັນປ່ຽນແຫຼ່ງພະ ລັງງານຕົ້ນຕໍເຊັ່ນ: ຖ່ານຫີນ, ນໍ້າມັນ, ອາຍແກດສ໌, ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກອຸດສະຫະກຳ ແລະສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງເທດສະບານເຂົ້າໃນຄວາມຮ້ອນ, ອາຍນໍ້າ ຫຼື ພະລັງງານໄຟຟ້າ.

ໄອແອລເອັຟໃຫ້ບໍໍໍລິການລູກຄ້າດ້ວຍຂອບເຂດການບໍລິການເຕັມຮູບແບບຈາກການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຈົນເຖິງການເລີ່ມຕົ້ນ ແລະການວ່າຈ້າງ. ຕະຫຼອດໄປຈົນຈົບໂຄງການ, ໄອແອລເອັຟສະໜັບສະໜູນລູກຄ້າໃນການອອກແບບ ແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂັ້ນຕອນທີ່ສຳຄັນແລະຈຳເປັນຕໍ່ຄວາມສຳເລັດຂອງໂຄງການ. ການບໍລິການເຫຼົ່ານີ້ລວມມີການສຶກສາຄວາມດຸໝັ່ນ, ໂດຍທົ່ວໄປ ແລະການບໍລິການຈັດການໂຄງການວິຊາການ, ການອອກແບບແນວຄິດ, ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ເອກະສານການຈັດຊື້, ການອອກແບບພື້ນຖານ ແລະລາຍລະອຽດ, ການຈັດຊື້ວັດສະດຸ, ການຈັດການສະຖານທີ່(ລວມທັງການຊີ້ນຳການກໍ່ສ້າງ), ການສຳເລັດໂຄງການ ແລະການເລີ່ມຕົ້ນ ແລະການວ່າຈ້າງ.

ໄອແອລເອັຟໃຫ້ບໍລິການທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ສຳລັບໂຮງງານຜະລິດພະລັງງານຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະລະບົບຜະລິດໄຟຟ້າສຳລັບນອກຝັ່ງ ແລະໃນຝັ່ງ ສິ່ງທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກຕາມລະບົບທໍ່ສົ່ງຂະໜາດໃຫຍ່. ໄອແອລເອັຟມີຄວາມຊ່ຽວຊານຮອບດ້ານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການທີ່ເປັນທຶນສ່ວນຕົວ ແລະສາທາລະນະ ພ້ອມທັງຮູບແບບຫຼາຍປະເພດສຳລັບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດແລະເອກະຊົນ.

Highlights

ຂົງເຂດຄວາມຊຳນານງານ

  • ໂຮງງານໄຟຟ້າທົ່ວໄປສຳລັບເຊື້ອເພີງທັງໝົດ
  • ໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ
  • ໂຮງງານເຜົາສິ່ງເສດເຫຼືອ
  • ໂຮງງານໄຟຟ້າແລະພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຊີວະພາບລວມ
  • ໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງງານຄວາມຮ້ອນລວມແລະການກ່ັນນໍ້າທະເລ
Get in touch
laportagm

Gianmaria La Porta

Tel+49 / 89 / 25 55 94 - 0

For any job-related queries please contact jobs@ilf.com or the HR partner named within the job listings at www.ilf.com/career/jobs.

thumbnail of Folder_ILF_Thermal Power_EN_Screen

Thermal Power (EN)

Hello UptimeRobot