Choose your Country

Australia

Czechia

Georgia

Kazakhstan

Laos/ປະເທດລາວ

Nigeria

Pakistan

Romania

Saudi-Arabia

Switzerland

Thailand

United Arab Emirates

United Kingdom

Uzbekistan

ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່

pic_header_mining

ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່

ເຫຼັກ, ເຫຼັກເຟີຣ໌ໂຣລອຍ (ferroalloys) ແລະໂລຫະທີ່ບໍ່ມີທາດເຫຼັກເປັນສິ່ງຈຳເປັນສຳລັບອຸດສະຫະກຳ ແລະສິນຄ້າອຸປະໂພກບໍລິໂພກໃນປະຈຸບັນ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນເຫຼັກ, ນິກເກິລ(nickel), ທອງແດງ, ລີທຽມ(lithium) ຫຼື ອົງປະກອບອື່ນໆ, ໄອແອລເອັຟໃຫ້ວິທີແກ້ໄຂສຳລັບການຂຸດຄົ້ນເຊິ່ງເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງສັງຄົມແລະສິ່ງແວດລ້ອມ.

ໃນຂະນະທີ່ວ່າງແຜນວິທີແກ້ໄຂບັນຫາເລົ່ານີ້, ໄອແອລເອັຟມຸ້ງໝັ້ນສຸມໃສ່ທີ່ການເຮັດວຽກ ແລະການບຳລຸງຮັກສາ ແລະການນຳໃຊ້ພະລັງງານນໍ້າຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ການບໍລິຫານ ນໍ້າທີ່ດີ, ໜຶ່ງໃນຄວາມສາມາດຫຼັກຂອງໄອແອລເອັຟ, ມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່. ຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມງານ. ໄອແອລເອັຟຍັງສາມາດບໍລິການດ້ານວິສະວະກຳທັງໝົດທີ່ຈຳເປັນສຳລັບອຸດສະຫະກຳບໍ່ແຮ່.

Highlights

ຂົງເຂດຄວາມຊຳນານງານ

  • ໂຮງງານກັ່ນນໍ້າທະເລ
  • ລະບົບການຂົນສົ່ງທາງນ້ໍາ
  • ການຂົນສົ່ງຖະໜົນລາດຢາງແລະທາງແຮ່ ແລະການຄຸ້ມຄອງ
  • ລະບົບລົດໄຟ
  •  ທ່າເຮືອ
  • ໂຄງສ້າງພື້ນຖານ
  • ເຂື່ອນ
  • ອຸໂມງ
  • ການຂົນສົ່ງ
Get in touch
Christian_Heinz_2024

Christian Heinz

Mail
Tel+49 / 89 / 25 55 94 - 112

For any job-related queries please contact jobs@ilf.com or the HR partner named within the job listings at www.ilf.com/career/jobs.

Hello UptimeRobot