Choose your Country

Australia

Czechia

Georgia

Kazakhstan

Laos/ປະເທດລາວ

Nigeria

Pakistan

Romania

Saudi-Arabia

Switzerland

Thailand

United Arab Emirates

United Kingdom

Uzbekistan

ການອອກແບບອຸໂມງ ແລະວິສະວະກຳອຸໂມງ

pic_header_tunnels_caverns

ການອອກແບບອຸໂມງ ແລະວິສະວະກຳອຸໂມງ

ການພັດທະນາຕົວເມືອງຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະຄວາມຈຳເປັນໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດ ລ້ອມເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງສ້າງເສັ້ນທາງການສັນຈອນ ແລະໂຮງງານອຸດສາຫະກຳໃນໃຕ້ດິນ.

ສຳລັບຄວາມສຳເລັດຂອງໂຄງການ ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຈະເລືອກເອົາວິທີການກໍ່ສ້າງທີ່ມີຄວາມປອດໄພທາງເຕັກນິກທີ່ຍັງມີຜົນດີຕໍ່ເສດຖະກິດ. ໄອແອລເອັຟມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະມີປະສົບການໂຄງການມາຍາວນານ ເພື່ອໃຫ້ຄຳແນະນຳແກ່ລູກຄ້າຢ່າງມືອາຊີບກ່ຽວກັບວິຊາການກໍ່ສ້າງທີ່ເໝາະສົມ.

ໄອແອລເອັຟໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນການອອກແບບອຸໂມງ ແລະບໍລິການດ້ານວິສະວະ ກຳອຸໂມງສຳລັບໂຄງການດັ່ງກ່າວມາດົນເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າສາມທົດສະວັດ. ໄອແອລເອັຟໝົດທຸກຄົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການອອກແບບ ແລະການເຮັດວຽກໂຄງສ້າງອຸໂມງຫຼາຍກວ່າ 1,000 ກິໂລແມັດ.

Highlights

ຂົງເຂດຄວາມຊຳນານງານ

  • ອຸໂມງລົດໄຟ
  • ອຸໂມງຫົນທາງ
  • ອຸໂມງທາງນໍ້າ
  • ສະໜອງອຸໂມງ
  •  ຖໍ້າ
  • ເພົາ
  • ລະບົບລະບາຍອາກາດໃນອຸໂມງ
  • ອຸປະກອນອຸໂມງ
Get in touch
kohlb

Bernhard Kohl

Mail
Tel+43 / 512 / 24 12 - 4213

For any job-related queries please contact jobs@ilf.com or the HR partner named within the job listings at www.ilf.com/career/jobs.

thumbnail of Folder_ILF_Tunnels_Caverns_EN_Rev1_Screen

Tunnels and Caverns

Hello UptimeRobot