Choose your Country

Australia

Czechia

Georgia

Kazakhstan

Laos/ປະເທດລາວ

Nigeria

Pakistan

Romania

Saudi-Arabia

Switzerland

Thailand

United Arab Emirates

United Kingdom

Uzbekistan

ນໍ້າ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ

waterenvironment

ນໍ້າ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ

ດ້ວຍຈຳນວນປະຊາກອນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕົວເມືອງ ແລະ ການພັດທະນາໂຄງສ້າງພື້ນຖານ, ບັນຫານ້ຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ເຊິ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຂອງພວກເຮົາ, ນັ້ນຈຶ່ງເປັນອຸປະສັກຕົ້ນຕໍທີ່ໂລກກຳລັງປະເຊີນຢູ່ທຸກວັນນີ້. ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຈຸດປະສົງແບບຍືນຍົງຂອງບໍລິສັດ, ໄອແອລເອັຟ ມຸ້ງໝັ້ນທີ່ຈະສ້າງຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂື້ນ ແລະປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງຊີວິດໃນທົ່ວໂລກ.

ໃນຫຼາຍພື້ນທີ່ຂອງໂລກທີ່ເຮົາອາໄສຢູ່, ນ້ໍາເປັນສິນຄ້າທີ່ຂາດແຄນຢູ່ແລ້ວ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍກວ່າການສະຫນອງໃນປະຈຸບັນ. ນ້ຳຈຶ່ງກາຍເປັນປັດໄຈຈຳກັດ ໃນການພັດທະນາທີ່ໝັ້ນຄົງຂອງຫຼາຍປະເທດ. ສະພາບແວດລ້ອມຂອງພວກເຮົາເປັນຫົວໃຈສຳຄັນຫຼັກຂອງປະສົບການທັງຫມົດ, ດັ່ງນັ້ນ, ໄອແອລເອັຟ ຈຶ່ງຖືວ່າ ສິ່ງແວດລ້ອມເປັນສິ່ງທີ່ເຂົ້າເຖິງທຸກຄົນແລະທຸກສິ່ງ.

ໃນໄລຍະ 35 ປີທີ່ຜ່ານມາ, ໄອແອລເອັຟ ພາກພູມໃຈໃນຕົນເອງ ໃນການນຳແນວທາງດ້ານບວກແຕ່ປະຕິບັດໄດ້ຈິງ ເພື່ອສົ່ງມອບແນວທາງແກ້ໄຂທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ຍືນຍົງສໍາລັບລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ. ເຊິ່ງລົງມືເຮັດໄດ້ໂດຍການຮັບເອົາສິ່ງທ້າທາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ, ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍສະເພາະຂອງປະເທດທັງໝົດ, ນຳໃຊ້ແນວທາງ ແລະ ລະບຽບຂໍ້ບັງຄັບລະຫວ່າງປະເທດ, ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສົນທະນາຢ່າງສະຫຼາດ ແລະ ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນນະວັດຕະກໍາຂອງພວກເຮົາເອງ

Get in touch
Werner_Redtenbacher_2024

Werner Redtenbacher

Mail
Tel+43 / 512 / 2412 - 0

For any job-related queries please contact jobs@ilf.com or the HR partner named within the job listings at www.ilf.com/career/jobs.

Hello UptimeRobot