Choose your Country

Australia

Czechia

Georgia

Kazakhstan

Laos/ປະເທດລາວ

Nigeria

Pakistan

Romania

Saudi-Arabia

Switzerland

Thailand

United Arab Emirates

United Kingdom

Uzbekistan

ລະບົບສົ່ງນ້ຳ

pic_header_water_transmission_2020

ການສົ່ງນໍ້າ

ຄວາມຕ້ອງການນ້ໍາໃນທົ່ວໂລກແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງໃນພື້ນທີ່ເຂດແຫ້ງແລ້ງທີ່ນ້ໍາຕ້ອງໄດ້ຂົນສົ່ງນໍ້າໃນໄລຍະທາງໄກເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາກອນ ແລະອຸດສາຫະກໍາໃນທ້ອງຖິ່ນ.

ປະລິມານນໍ້າຫຼາຍທີ່ຕ້ອງໄດ້ສູບຜ່ານທໍ່ດັ່ງກ່າວເປັນເປັນໄລຍະທາງຫຼາຍຮ້ອຍກິໂລແມັດ ນັ້ານຕ້ອງການສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ຊັບຊ້ອນ. ການສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃນປະສິດທິພາບດ້ານຕົ້ນທຶນ ແລະຄວາມພ້ອມໃຊ້ງານຂອງທໍ່ສົ່ງນໍ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເປັນສິ່ງທ້າທ້າຍທີ່ຈະຈັດການກັບທຸກໂຄງການ. ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງການລົງທຶນ ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານແມ່ນຫນຶ່ງໃນຄວາມສາມາດຫຼັກຂອງ ໄອແອລເອັຟ.

ເປັນເວລາກວ່າສາມທົດສະວັດ,  ໄອແອລເອັຟ ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການອອກແບບແລະການປະຕິບັດໂຄງການລະບົບສາຍສົ່ງນ້ໍາສາກົນທີ່ຊັບຊ້ອນຫຼາຍໂຄງການ. ໄອແອລເອັຟ ໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ນໍາຕະຫຼາດສາກົນໃນຂົງເຂດລະບົບສາຍສົ່ງນ້ໍາຂະຫນາດໃຫຍ່.

Highlights

ຂົງເຂດຄວາມຊຳນານງານ:

  • ລະບົບສາຍສົ່ງນ້ໍາທີ່ມີຄວາມກົດດັນແລະແຮງໂນ້ມຖ່ວງ
  • ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງຫມົດເຊັ່ນ: ປະລິມານນໍ້າ, ສະຖານີສູບນໍ້າ, ເທັ້ງນໍ້າ, ແລະອື່ນໆ.

ຂອບເຂດການບໍລິການຂອງ ໄອແອລເອັຟ ໃນພື້ນທີ່ທຸລະກິດນີ້ຄວບຄຸມລະບົບການຈັດຫານໍ້າດື່ມ, ແລະການຊົນລະປະທານທັງໝົດ. ການຜະລິດໄຟຟ້າ, ການຜະລິດນ້ໍາມັນ, ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ແລະວັດຖຸປະສົງທາງອຸດສາຫະກໍາ.

Get in touch
redtenbacherw

Werner Redtenbacher

Mail
Tel+43 / 512 / 2412 - 0

For any job-related queries please contact jobs@ilf.com or the HR partner named within the job listings at www.ilf.com/career/jobs.

Water Transmission Systems (EN)

thumbnail of ILF_FO_03_PTC_RZ_Ansicht

Energy Recovery in Pipeline Systems

Hello UptimeRobot