Choose your Country

Australia

Czechia

Georgia

Kazakhstan

Laos/ປະເທດລາວ

Nigeria

Pakistan

Romania

Saudi-Arabia

Switzerland

Thailand

United Arab Emirates

United Kingdom

Uzbekistan

ສະຖາບັນໄອແອລເອັຟ

pic_header_academy_logo

ສະຖາບັນ ໄອແອລເອັຟ – ການຝຶກອົບຮົມທີ່ດີເລີດ

ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການພັດທະນາສ່ວນບຸກຄົນແລະເປັນມືອາຊີບຂອງພະນັກງານຂອງຕົນ, ໄອແອລເອັຟ ສະເຫນີຊຸດຝຶກອົບຮົມພາຍໃຕ້ຊື່ “ສະຖາບັນ ໄອແອລເອັບ”.

ສະຖາບັນ ໄອແອລເອັຟ ເປີດກວ້າງສຳລັບພະນັກງານ ໄອແອລເອັຟ ແຕ່ລະຄົນ ແລະຄອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານການພັດທະນາພະນັກງານ ໂດຍສະເໜີຫຼັກສູດທີ່ເນັ້ນໃສ່ທັກສະທີ່ອ່ອນ ແລະທັກໃນການສື່ສານ, ຄວາມຊ່ຽວຊານດ້ານຂະບວນການພາຍໃນຂັ້ນສູງ ແລະ ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ວິຊາຊີບສະເພາະທາງ.

ແນວຄວາມຄິດຂອງສະຖາບັນ ໄອແອລເອັຟ

ສະຖາບັນ ໄອແອລເອັຟ ມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະສະໜອງຫຼັກສູດທີ່ເປັນເອກະພາບເຊິ່ງສອນໃນທົ່ວກຸ່ມ ໄອແອລເອັຟ ຜ່ານບັນດາໂຄງການພັດທະນາທີ່ພະສົມພະສານຄວາມຮູ້ຄວາມຊໍານານລະດັບມືອາຊີບ ແລະທັກສະຫຼັກ.

ຜົນປະໂຫຍດສໍາລັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ

ຫຼັກການຫຼັກຂອງສະຖາບັນ ໄອແອລເອັຟ ແມ່ນເພື່ອພັດທະນາທ່າແຮງຂອງພະນັກງານຂອງ ໄອແອລເອັຟ ໃຫ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນ, ແລະປັບປຸງໂປຣໄຟລ໌ວິຊາຊີບຂອງເຂົາພວກເຂົາ.

ດ້ວຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມທີ່ມາຈາກວັດທະນະທໍາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ປະເທດແລະສະຖານທີ່ຫ້ອງການ ໄອແອລເອັຟ, ກິດຈະກໍາການຝຶກອົບຮົມຈຶ່ງເປັນໂອກາດທີ່ດີໃນການສ້າງເຄືອຂ່າຍຂອງເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ມີພື້ນຖານວິຊາຊີບທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ແຕ່ເສັ້ນທາງອາຊີບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

pic_academy_logo
pic_academy_course
pic_academy_flipchart
pic_adademy_program_examples
Get in touch
thumbnail of Folder_ILF_Academy_EN_Screen

ILF Academy (EN)

Hello UptimeRobot