Choose your Country

Australia

Czechia

Georgia

Kazakhstan

Laos/ປະເທດລາວ

Nigeria

Pakistan

Romania

Saudi-Arabia

Switzerland

Thailand

United Arab Emirates

United Kingdom

Uzbekistan

ກ່ຽວກັບໄອແອລເອັຟ

ILF Laos Office

ກ່ຽວກັບ

ນັບຕັ້ງແຕ່ເລີ້ມຕົ້ນ, ຕະຫຼາດໄຟຟ້າພະລັງງານນໍ້າຂອງ ສປປ ລາວ ເປັນຕົວແທນຂອງຕະຫຼາດທີ່ສຳຄັນຂອງໄອແອລເອັຟ. ໃນປີ 2018, ໄອແອລເອັຟ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ລົງທະບຽນເປັນ ບໍລິສັດ ໄອແອລເອັຟ ທີ່ປືກສາດ້ານວິສະວະກຳ ລາວ ຈຳກັດ.

ໂດຍຕັ້ງຢູ່ທີ່ວຽງຈັນເປັນການຖາວອນ, ໄອແອລເອັຟລາວຍັງຄົງຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະຜູ້ທີ່ມີບົດບາດສຳຄັນໃນອຸດສະຫະກຳນີ້. ໄອແອລເອັຟໄດ້ດຳເນີນໂຄງການໃນປະເທດ, ແລະຍັງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກັບຫຼາຍໆໂຄງການ ກັບກະຊວງພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່ ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນລູກຄ້າຫຼັກຂອງເຮົາ.

ໃນນັ້ນ, ພາລະກິດທີ່ສຳຄັນໃນລາວໄດ້ແກ່ບົດບາດເປັນວິສະວະກອນ ສັນຍາກັບລັດຖະບານລາວ ສຳລັບໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າອູ 1, 2, 3 ແລະ 7, ການຊີ້ນຳການກໍ່ສ້າງຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າກົງ ແລະການຊີ້ນຳການກໍ່ສ້າງຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າອີ່ມູນ.

thumbnail of brochure_ILF_Group_13-03-19

ILF Group

Hello UptimeRobot