Choose your Country

Australia

Czechia

Georgia

Kazakhstan

Laos/ປະເທດລາວ

Nigeria

Pakistan

Romania

Saudi-Arabia

Switzerland

Thailand

United Arab Emirates

United Kingdom

Uzbekistan

ນະວັດຕະກໍາ

pic_header_buildings3

ຄິດແບບນະວັດຕະກໍາ

ດັ່ງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນໂດຍຜູ້ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ, ໄອແອລເອັຟ ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ການແກ້ໄຂນະວັດຕະກໍາໃໝ່ສະເໝີມາ. ໄອແອລເອັຟ ເຂົ້າໃຈ ແລະ ສົ່ງເສີມນະວັດຕະກໍາທັງໃນສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການແກ້ໄຂທາງດ້ານເຕັກນິກ, ວັດສະດຸ, ແລະຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກຂອງໄອແອລເອັຟ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຂະບວນການເຮັດວຽກ ແລະເຄື່ອງມືຂອງຕົນເອງ.

ເຖິງແມ່ນວ່າ ໄອແອລເອັຟ ຈະບໍ່ແມ່ນສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາ, ແຕ່ກໍໄດ້ຮ່ວມມືກັບມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການຄົ້ນຄ້ວາ ທີ່ຖືກຄັດເລືອກໃນຂະແຫນງການຕ່າງໆມາເປັນຢ່າງດີ. ນອກຈາກນີ້, ໄອແອລເອັຟ ຍັງມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຈິງຈັງໃນກຸ່ມເຮັດວຽກຕ່າງໆ ເພື່ອພັດທະນາແນວທາງ ແລະ ແນວຄວາມຄິດໃຫມ່.

Hello UptimeRobot