Choose your Country

Australia

Czechia

Georgia

Kazakhstan

Laos/ປະເທດລາວ

Nigeria

Pakistan

Romania

Saudi-Arabia

Switzerland

Thailand

United Arab Emirates

United Kingdom

Uzbekistan

ລະບົບການຄຸ້ມຄອງ

pic_about

ລະບົບການບໍໍລິຫານແບບປະສົມປະສານ

 

ໄອແອລເອັຟຮັກສາລະບົບການບໍລິຫານແບບຄົົບຊຸດທີ່ກຳນົດເອງ ລະບົບ (IMS) ເຊິ່ງເປັນກອບນະໂຍບາຍແລະຂັ້ນຕອນ. IMS ແມ່ນຖືກນຳໄປໃຊ້ໃນທຸກໆຫ້ອງການຂອງໄອແອລເອັຟ ແລະສົມທົບລະບົບການຄຸ້ມຄອງປົກປ້ອງສຸຂະພາບ ແລະລະບົບການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ. ມັນຍັງລວມເອົາລະບົບການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮູ້ ແລະລະບົບການຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດຕາມ.

INTEGRATED-Management-System-Grafik-1

IMS ມີຂະບວນການເຮັດວຽກເຊິ່ງອະທິບາຍເຖິງ ”ແນວທາງການປະຕິບັດມາດຕະຖານຂອງໄອແອລເອັຟ”. ໂດຍການນຳໃຊ້ IMS ໃນຂະບວນການເຮັດວຽກຕ່າງໆ, ມັນກາຍເປັນເຄື່ອງມືການຈັດການລັບທັງກຸ່ມໄອແອລເອັຟແລະບໍລິສັດແຕ່ລະແຫ່ງຂອງກຸ່ມໄອແອລເອັຟ. IMS ຍັງຮັບປະກັນວ່າໄອແອລເອັຟປະຕິບັດຕ່າມຂໍ້ກຳນົດຂອງມາດຕະຖານສາກົນ ISO 9001, ISO 14001, ແລະ ISO 45001 ໃນການດັດແກ້ລ້າສຸດຂອງພວກເຂົາ.

IMS ໄດ້ຖືກປະກອບດ້ວຍລະບົບການບໍລິຫານໂຄງການ (PMS) ທີ່ກຳນົດແນວທາງຢ່າງເປັນລະບົບໃນການຈັດການໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ບົນພື້ນຖານຂອງການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດໃນອຸດສາຫະກຳ.

ລະບົບການບໍລິຫານຂອງໄອແອລເອັຟ ໄດ້ຮັບການຍົກຍ້ອງວ່າເປັນປັດໃຈຫຼັກໃນການເຮັດວຽກຂອງພະນັກ ງານໄອແອລເອັຟທຸກຄົນ. ໂດຍການສ້າງຂະບວນການມາດຕະຖານ, ໂຄງສ້າງ, ການອອກແບບ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະເຊື່ອມຕໍ່ກັນ ເປັນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພະນັກງານຈາກພະແນກຕ່າງໆ ແລະ/ ຫຼື ບໍລິສັດຂອງກຸ່ມໄອແອລເອັຟ ແມ່ນສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກແລະການສົ່ງເສີມ. ນອກຈາກນີ້ ວິທີການທີ່ເປັນລະ ບົບນີ້ສົ່ງເສີມການຮັບຮູ້ ແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຢ່າງພຽງພໍ ແລະຊ່ວຍໃຫ້ໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າໄອແອລເອັຟມີມາດຕະຖານສູງສຳລັບຄຸນນະພາບ ແລະການບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບ.

ລະບົບການຈັດການຂອງໄອແອລເອັຟໄດ້ຮັບການປັບປຸງແລະປັບໂຕດີຂຶ້ນ.

thumbnail of brochure_ILF_Group_13-03-19

ILF Group

Hello UptimeRobot