Choose your Country

Australia

Czechia

Georgia

Kazakhstan

Laos/ປະເທດລາວ

Nigeria

Pakistan

Romania

Saudi-Arabia

Switzerland

Thailand

United Arab Emirates

United Kingdom

Uzbekistan

ການບໍລິຫານການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ

pic_compliance_header

ລະບົບການບໍລິຫານໂດຍການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ

 

ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າກົດໝາຍທີ່ນຳໃຊ້ ແລະຄຳແນະນຳໄດ້ຖືກປະຕິບັດຕາມແນວທາງ, ບໍລິສັດທັງໝົດຂອງກຸ່ມໄອແອລເອັຟມີລະບົບການບໍລິຫານການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ(CMS) ເຊິ່ງປັບໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມທາງການຕະຫຼາຍຂອງຕົນ.

ນອກເໜືອຈາກການກວດກາຂໍ້ກຳໜົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະມາດຕະການການຈັດຕັ້ງ, ຜູ້ບໍລິຫານປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບນັ້ນ ຍັງທົບທວນປະສິດທິພາບຂອງລະບົບດັ່ງກ່າວຢ່າງເປັນປະຈຳ.

pic_compliance
thumbnail of PG1102_3 Code of conduct

PG1102_4-Code-of-conduct

Hello UptimeRobot