Choose your Country

Australia

Czechia

Georgia

Kazakhstan

Laos/ປະເທດລາວ

Nigeria

Pakistan

Romania

Saudi-Arabia

Switzerland

Thailand

United Arab Emirates

United Kingdom

Uzbekistan

ການບໍລິຫານໂຄງການ

pic_pm_header2

ລະບົບການບໍລິຫານໂຄງການ

ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະມຸ້ງໝັ້ນສູ່ຄວາມເປັນເລີດທາງດ້ານວິສະວະກຳ, ໄອແອລເອັຟໄດ້ພັດທະນາລະ ບົບການບໍລິຫານໂຄງການຂອງຕົນເອງສຳລັບການບໍລິການ PMC ສຳລັບໂຄງການລົງທຶນ (PMS-PMC). PMS-PMC ແມ່ນວິທີທີ່ເປັນລະບົບຕໍ່ການບໍລິຫານໂຄງການ ແລະອີງໃສ່ການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດໃນອຸດສະຫະກຳ. ມັນຖືກນຳໄປໃຊ້ກັບໂຄງການການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ໄດ້ຕະຫຼອດເວລາທີ່ລູກຄ້າບໍ່ໄດ້ຕ້ອງບັງຂັບໃຫ້ໃຊ້ລະບົບການບໍລິການຂອງຕົນເອງ.

PMS-PMC ສາມາດປັບໃຫ້ເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າຂອງໄອແອລເອັຟ,  ແລະມັນສ້າງພື້ນ ຖານສຳລັບການດຳເນີນໂຄງການໃຫ້ສຳເລັດ ມັນຂຶ້ນຢູ່ກັບກອບວຽກການຄຸ້ມຄອງທີ່ຈັດພິມໂດຍສະຖາບັນຄຸ້ມຄອງ(PMI) ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ມີການປັບປຸງໃນອານາຄົດເມື່ອຕ້ອງການປ່ຽນແປງຂໍ້ກຳນົດ.

pic_pm_grafik
thumbnail of PMS-PMC-Brochure_EN

PMS-PMC Brochure (EN)

Hello UptimeRobot