ການບໍລິຫານຄຸນນະພາບ

pic_QM_header

ລະບົບການການບໍລິຫານແບບບູລະນະການ

ໄອແອລເອັຟ ພະຍາມມຸ້ງໝັ້ນເພື່ອຄວາມເປັນຜູ້ນຳດ້ານການຕະຫຼາດຜ່ານຄຸນນະພາບໃນຂົງເຂດທຸລະກິດຫຼັກ ແລະສະນັ້້ນຄຸນນະພາບຂອງການບໍລິການຂອງໄອແອລເອັຟຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດ.

ລະບົບການບໍລິຫານແບບບູລະນະການ (IMS) ຂອງໄອແອລເອັຟ ກ່ຽວຂອງກັບຂະບວນການຈັດການຄຸນນະພາບເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ໄອແອລເອັຟໝັ້ນໃຈໄດ້້ວ່າບໍລິການທີ່ໃຫ້ນັ້ນມີຄຸນນະພາບ ແລະຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືກທີ່ສອດຄ່ອງກັນ.

IMS ໄດ້ຮັບການປັບປຸງເປັນປະຈຳເພື່ອເພິ່ມລະດັບປະສິດທິພາບຂອງໄອແອລເອັຟ ແລະໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າໄດ້ດີທີ່ສຸດ. ລະບົບໄດ້ຮັບການຮັບຮອງມາດຕະຖານ ISO 9001 ໃນການດັດແກ້ລ່າສຸດ.

INTEGRATED-Management-System-Grafik-1-1
Downloads
thumbnail of BG0001_12 – IMS Broschure_Englisch

IMS-Brochure

Downloads
thumbnail of PG1103_0 Quality policy of the ILF Group

Quality policy of the ILF Group

Hello UptimeRobot