Disaster Risk Management

pic_header_natural_hazard_web

ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ

ຫນຶ່ງໃນປັດໃຈຊີ້ຂາດຂອງການພັດທະນາ, ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການດໍາເນີນງານ ຂອງລະບົບໂຄງສ້າງພື້ນຖານທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ແມ່ນການປະເມີນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໄພທໍາມະຊາດ — ເຊັ່ນ:. ການເຊາະເຈື່ອນ, ຄວາມຊັນທີ່ບໍ່ສະຖຽນ (ດິນເຈື່ອນ), ໄພນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ອັນຕະລາຍຈາກແຜ່ນດິນໄຫວ – ເຊິ່ງເປັນຜົນສະທ້ອນມາຈາກປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ. ໃນການພັດທະນາ ແລະ ອອກແບບໂຄງການທາງວິສະວະກໍາ, ການປະເມີນຄວາມອັນຕະລາຍທາງທໍາມະຊາດປະເພດຕ່າງໆທີ່ອາດເກີດຂື້ນ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດໂດຍການສຶກສາຢູ່ໂຕະ ແລະ ພາກສະຫນາມ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນໂດຍການສຳຫຼວດທາງທໍລະນີເຕັກນິກ (geotech­nical). ຕໍ່ມາ, ໄດ້ມີການວາງແຜນມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທີ່ເຫມາະສົມ.

ບົດບາດຂອງໄອແອລເອັຟ

ການຄຸ້ມຄອງໄພອັນຕະລາຍຈາກທໍາມະຊາດ ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຂະບວນການອອກແບບ ແລະ ສຸມໃສ່ການແກ້ໄຂບັນຫາໂຄງການແບບຍືນຍົງ, ູຄຸ້ມຄ່າ ແລະ ການດໍາເນີນງານທີ່ປອດໄພ. ໄອແອລເອັຟ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນວົງຈອນຊີວິດທັງຫມົດຂອງໂຄງການວິສະວະກໍາ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້, ທຸກຂັ້ນຕອນຂອງການອອກແບບທັງຫມົດ, ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການດໍາເນີນງານ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງ ໄອແອລເອັຟ ໄດ້ປະເມີນ ແລະ ວິເຄາະເງື່ອນໄຂສະຖານທີ່ ເພື່ອໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງໄພທໍາມະຊາດທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ເປັນໄປໄດ້.

ຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ລູກຄ້າ:

  • ຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງ ໄອແອລເອັຟ ຮ່ວມມືກັບທີມງານໂຄງການສາກົນເປັນປະຈຳ
  • ຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງ ໄອແອລເອັຟ ເພີ່ມພູນຄວາມຮູ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການຄົ້ນຄ້ວາໄພທໍາມະຊາດ
  • ໄອແອລເອັຟ ຮັກສາເຄືອຂ່າຍກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ
  • ໄອແອລເອັຟ ໃຫ້ຄວາມຊ່ຽວຊານດ້ານວິສະວະກໍາທຸກສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງຄວາມຊ່ຽວຊານ (ບໍລິສັດຄົບວົງຈອນ) ລວມເຖິງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ (project management), ທໍລະນີສາດວິສະວະກໍາ (engineering geology), ວິສະວະກໍາທໍລະນີເຕັກນິກ (geotech­nical engineering), ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ (risk management), ວິສະວະກໍາໂຍທາ (civil engineering), ລວມເຖິງວິສະວະກໍາການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ.
  • ຜູ້ຊ່ຽວຊານສະເພາະຈຳນວນຫຼາຍ ໄດ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການລະດົມ ແລະ ການດຳເນີນການໃນໄລຍະສັ້ນໃຫ້ຕົງຕາມເວລາ, ເຖິງແມ່ນວ່າໂຄງການຈະຂະຫນາດໃຫຍ່

ໄອແອລເອັຟ ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ 

  • ການສຶກສາຜ່ານຄອມພິວເຕີ ລວມເຖິງການວິເຄາະຂໍ້ມູນການສຳຫຼວດໄລຍະໄກ
  • ການກໍານົດຂອບເຂດ, ການປະມູນ ແລະ ການຊີ້ນໍາຂອງຂະບວນການສໍາຫຼວດທາງທໍລະນີເຕັກນິກ (geotech­nical)
  • ການປະເມີນຜົນ ແລະ ການຕີຄວາມໝາຍຂໍ້ມູນທາງທໍລະນີເຕັກນິກ (geotech­nical)
  • ການປະເມີນໄພອັນຕະລາຍຈາກທໍາມະຊາດ ແລະ ການອອກແບບມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ລວມທັງການສ້າງແບບຈໍາລອງທາງທໍລະນີເຕັກນິກທີ່ມີອົງປະກອບແບບຈໍາກັດ (geotech­nical FE modeling)
  • ການອອກແບບໂປຣແກຣມການຕິດຕາມການປະເມີນຄວາມອັນຕະລາຍ ແລະ ຄວາມສ່ຽງໂດຍລະອຽດ
pic_natural_hazards
pic_natural_hazards_2
Hello UptimeRobot