Choose your Country

Australia

Czechia

Georgia

Kazakhstan

Laos/ປະເທດລາວ

Nigeria

Pakistan

Romania

Saudi-Arabia

Switzerland

Thailand

United Arab Emirates

United Kingdom

Uzbekistan

ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ

pic_header_natural_hazard_web

ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ

ຫນຶ່ງໃນປັດໃຈຊີ້ຂາດຂອງການພັດທະນາ, ການກໍ່ສ້າງ ແລະການດໍາເນີນງານຂອງລະບົບໂຄງສ້າງພື້ນຖານທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດແມ່ນການປະເມີນ ແລະການຄຸ້ມຄອງໄພທໍາມະຊາດ – ເຊັ່ນ: ການເຊາະເຈື່ອນ, ຄວາມຊັນທີ່ບໍ່ສະຖຽນ (ດິນເຈື່ອນ), ໄພນໍ້າຖ້ວມ ແລະອັນຕະລາຍຈາກແຜ່ນດິນໄຫວ – ເຊິ່ງເປັນຜົນສະທ້ອນມາຈາກປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ. ໃນການພັດທະນາ ແລະອອກແບບໂຄງການທາງວິສະວະກໍາ, ການປະເມີນຄວາມອັນຕະລາຍທາງທໍາມະຊາດປະເພດຕ່າງໆທີ່ອາດເກີດຂື້ນ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດໂດຍການສຶກສາຢູ່ໂຕະ ແລະພາກສະຫນາມທີ່ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະໜູນໂດຍການສຳຫຼວດທາງທໍລະນີເຕັກນິກ (geotechnical). ຕໍ່ມາ, ໄດ້ມີການວາງແຜນມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທີ່ເຫມາະສົມ.

ບົດບາດຂອງໄອແອລເອັຟ

ການຄຸ້ມຄອງໄພອັນຕະລາຍຈາກທໍາມະຊາດ ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຂະບວນການອອກແບບ ແລະ ສຸມໃສ່ການແກ້ໄຂບັນຫາໂຄງການແບບຍືນຍົງ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະການດໍາເນີນງານທີ່ປອດໄພ. ໄອແອລເອັຟ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນວົງຈອນຊີວິດທັງຫມົດຂອງໂຄງການວິສະວະກໍາ ແລະມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້, ທຸກຂັ້ນຕອນຂອງການອອກແບບທັງຫມົດ, ການກໍ່ສ້າງ ແລະການດໍາເນີນງານ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງໄອແອລເອັຟ ໄດ້ປະເມີນ ແລະວິເຄາະເງື່ອນໄຂສະຖານທີ່ເພື່ອໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງໄພທໍາມະຊາດທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ເປັນໄປໄດ້.

ຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ລູກຄ້າ:

  • ຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງ ໄອແອລເອັຟ ຮ່ວມມືກັບທີມງານໂຄງການສາກົນເປັນປະຈຳ
  • ຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງໄອແອລເອັຟ ເພີ່ມພູນຄວາມຮູ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການຄົ້ນຄ້ວາໄພທໍາມະຊາດ
  • ໄອແອລເອັຟ ຮັກສາເຄືອຂ່າຍກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແລະມະຫາວິທະຍາໄລ
  • ໄອແອລເອັຟ ໃຫ້ຄວາມຊ່ຽວຊານດ້ານວິສະວະກໍາທຸກສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງຄວາມຊ່ຽວຊານ (ບໍລິສັດຄົບວົງຈອນ) ລວມເຖິງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ (project management), ທໍລະນີສາດວິສະວະກໍາ (engineering geology), ວິສະວະກໍາທໍລະນີເຕັກນິກ (geotechnical engineering), ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ (risk management), ວິສະວະກໍາໂຍທາ (civil engineering), ລວມເຖິງວິສະວະກໍາການກໍ່ສ້າງ ແລະການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ.
  • ຜູ້ຊ່ຽວຊານສະເພາະຈຳນວນຫຼາຍໄດ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການລະດົມ ແລະການດຳເນີນການໃນໄລຍະສັ້ນໃຫ້ຕົງຕາມເວລາ, ເຖິງແມ່ນວ່າໂຄງການຈະຂະຫນາດໃຫຍ່

ໄອແອລເອັຟ ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

  • ການສຶກສາຜ່ານຄອມພິວເຕີ ລວມເຖິງການວິເຄາະຂໍ້ມູນການສຳຫຼວດໄລຍະໄກ
  • ການກໍານົດຂອບເຂດ, ການປະມູນ ແລະການຊີ້ນໍາຂອງຂະບວນການສໍາຫຼວດທາງທໍລະນີເຕັກນິກ (geotechnical)
  • ການປະເມີນຜົນ ແລະການຕີຄວາມໝາຍຂໍ້ມູນທາງທໍລະນີເຕັກນິກ (geotechnical)
  • ການປະເມີນໄພອັນຕະລາຍຈາກທໍາມະຊາດ ແລະການອອກແບບມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ລວມທັງການສ້າງແບບຈໍາລອງທາງທໍລະນີເຕັກນິກທີ່ມີອົງປະກອບແບບຈໍາກັດ (geotechnical FE modeling)
  • ການອອກແບບໂປຣແກຣມການຕິດຕາມການປະເມີນຄວາມອັນຕະລາຍ ແລະຄວາມສ່ຽງໂດຍລະອຽດ
pic_natural_hazards
pic_natural_hazards_2
Hello UptimeRobot