Choose your Country

Australia

Czechia

Georgia

Kazakhstan

Laos/ປະເທດລາວ

Nigeria

Pakistan

Romania

Saudi-Arabia

Switzerland

Thailand

United Arab Emirates

United Kingdom

Uzbekistan

ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ

pic_streitschlichtung_header

ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ

ການຮຽກຮ້ອງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຮຽກຮ້ອງອື່ນໆ ໃນອຸດສາຫະກໍາການກໍ່ສ້າງ ມັກເປັນຜົນມາຈາກການກະກຽມບໍ່ພຽງພໍ. ເຊິ່ງມັກຈະເກີດຈາກເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາທີ່ບໍ່ຊັດເຈນ ຫຼື ຂອບເຂດການເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ຊັດເຈນ ບັນຫາພາຍຫຼັງມັກຈະໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂເປັນຂັ້ນເປັນຕອນ, ໃນລາຍລະອຽດຂອງຂອບເຂດການເຮັດວຽກ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການສົນທະນາລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບສັນຍາການກໍ່ສ້າງທີ່ສໍາຄັນມັກຈະບໍ່ເກີດຂື້ນກ່ອນຂັ້ນຕອນການປະມູນ. ແຕ່ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການຮຽກຮ້ອງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ການຮຽກຮ້ອງອື່ນໆ ຈະຕ້ອງດຳເນີນການໃຫ້ແລ້ວ ເມື່ອກະກຽມເອກະສານການປະມູນເສັດສິ້ນ.

ບົດບາດຂອງໄອແອລເອັຟ

ໄອແອລເອັຟ ໃຫ້ການສະຫນັບສະຫນູນລູກຄ້າໃນທຸກຂັ້ນຕອນຂອງໂຄງການ, ກວມເອົາໄລຍະເວລາທັງຫມົດຈາກການອອກແບບສັນຍາ, ສັນຍາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການຮຽກຮ້ອງ, ຈົນເຖິງການເຮັດສັນຍາໃຫ້ສຳເລັດ.

ຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ລູກຄ້າ

ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ ໄອແອລເອັຟ ໃນຊ່ວງຕົ້ນ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ລູກຄ້າຫລີກລ້ຽງການຂັດແຍ້ງທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ ແລະ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາມຸ້ງເນັ້ນໄປທີ່ເປົ້າຫມາຍການກໍ່ສ້າງທີ່ສຳຄັນ. ການນໍາໃຊ້ປະສົບການຂອງ ໄອແອລເອັຟ ໃນການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຈະຊ່ວຍໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດບັງຄັບໃຊ້ສິດ ແລະ ໄດ້ຮັບຄ່າຊົດເຊີຍສໍາລັບການສູນເສຍທີ່ອາດເກີດຂື້ນໄດ້.

pic_streitschlichtung
pic_streitschlichtung_2
Hello UptimeRobot