Choose your Country

Australia

Czechia

Georgia

Kazakhstan

Laos/ປະເທດລາວ

Nigeria

Pakistan

Romania

Saudi-Arabia

Switzerland

Thailand

United Arab Emirates

United Kingdom

Uzbekistan

ພະລັງງານແສງອາທິດ

pic_header_solar_power

ພະລັງງານແສງຕາເວັນ

ພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ໃນຂະນະທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນແລະພ້ອມໃຊ້, ບໍໍ່ໄດ້ຜ່ານບົດບາດສຳຄັນໃນສ່ວນຜະສົມຂອງພະລັງງານ ເນື່ອງຈາກຕົ້ນທຶນໃນການປ່ຽນແປງເປັນພະລັງງານໄຟຟ້າສູງເກີນກວ່າທີ່ຈະໜ້າສົນໃຈ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການປູກຈິດສຳນຶກທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນກ່ຽວກັບມົນລະພິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະຜົນທີ່ຕາມມາໄດ້ຈຸດປະກາຍໃຫ້ຄວາມສົນໃຈໃນການໃຊ້ພະລັງງານແສງອາທິດເປັນແຫຼ່ງພະລັງງານ. ການຕິດຕັ້ງແຜງເຊລລ໌ແສງຕາເວັນແບບຢູທິລິຕີ້(Utility-scale PV)ໄດ້ເກີດຂື້ນ ແລະເອົາຊະນະຕະຫຼາດພະລັງງານໃນສອງທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປັບລະດັບການແຂ່ງຂັນສູງຂອງການຜະລິດໄຟຟ້າ(LCOE) ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງສະຖານະປັບຈຸບັນຂອງຕະຫຼາດ.

ໄອແອລເອັຟໄດ້ເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດພະລັງງານແສງຕາເວັນທີ່ກຳລັງພັດທະນາຢ່າງໄວວານີ້, ໂດຍໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກການມີໜ້າທີ່ຍາວນານ ແລະມີຜົນສຳເລັດຂອງບໍລິສັດໃນຕາເວັນອອກກາງ. ໃນໄລຍະເວລາຫຼາຍສິບປີ, ໄອແອລເອັຟໄດ້ກາຍເປັນກຳລັງສຳຄັນໃນຂະແໜງ ການນີ້ ແລະໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຫຼາຍໆໂຄງການຂອງແຜງເຊລລ໌ແສງຕາເວັນແບບຢູທິລິຕີ້(Utility-scale PV) ຫຼາຍລະດັບ, ບາງຄົນເຮັດເຄື່ອງໝາຍຂະໜາດຄວາມກ້າວໜ້າ, ຄວາມຊັບຊ້ອນ ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພະລັງງານ.

ຈາກປະສົບການທີ່ໄດ້ຮັບໃນຕາເວັນອອກກາງ, ໄອແອລເອັຟໄດ້ຂະຫຍາຍການບໍລິການໄປຍັງຂົງເຂດອື່ນໆເພື່ອເພີ່ມຄວາມແຂງແກ່ງໃນພູມມິພາກອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໄຕ້ ແລະອາຟຣິກາ.

Highlights

ຂົງເຂດຄວາມຊຳນານງານ:

  • ການອອກແບບສະລບັສບັຊອ້ນ, PV ຂະຫນາດໃຫຍ ່ແລະ PV ເຂ່ອືນໄຟຟ້າປະສມົ.
  • ການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ້ແລະ FEED
  • ການອອກແບບໃບອະນຸຍາດ
  • ການປະມນູລາຄາ, ການຄມຸ້ຄອງສນັຍາ
  • ການຄວບຄມຸດແູລສະໜາມໃນລະຫວາ່ງການກ່ສໍາ້ງແລະການວາ່ຈາ້ງ
  • ການຄວບຄມຸດແູລ O&M
  • ຄວາມພາກພຽນ
  • ບໍລິການໃຫຄ້າໍປຶກສາດາ້ນເຕັກນກິຂອງຜໃູ້ຫກູ້້
  • ການຄມຸ້ຄອງໂຄງການ, ການຮບັປະກນັຄນຸນະພາບ / ການຄວບຄມຸຄນຸນະພາບ
Get in touch
pic_erroi

Patrik Erroi

Mail
Tel+49 / 89 / 25 55 94 - 367

For any job-related queries please contact jobs@ilf.com or the HR partner named within the job listings at www.ilf.com/career/jobs.

Hello UptimeRobot