Choose your Country

Australia

Czechia

Georgia

Kazakhstan

Laos/ປະເທດລາວ

Nigeria

Pakistan

Romania

Saudi-Arabia

Switzerland

Thailand

United Arab Emirates

United Kingdom

Uzbekistan

ວິສະວະກຳ

pic_engineering_design_header

ວິສະວະກຳ

 

ໄອແອລເອັຟມີປະສົບການ 50 ປີີ ໃນການບໍລິການດ້ານວິສະວະກຳ ແລະການອອກແບບທັງໝົດທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການດຳເນີນໂຄງການໃນພື້ນທີ່ທຸລະກິດ. ທຸກໂຄງການມີຄວາມເປັນເອກະລັກ ແລະມິຂໍ້ກຳນົດສະເພາະສຳລັບລູກຄ້າ, ທຸລະກິດ ແລະປະເທດ. ການປະກົດໂຕໃນລະດັບພູມີພາກຂອງໄອແອລເອັຟ ແລະປະສົບການທີ່ກ້ວາງຂວາງເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບບໍລິການທີ່ເປັນໄປໄດ້.

ການອອກແບບ ແລະການວາງແຜນທີ່ປະສົບຄວາມສຳລັດນັ້ນມາຈາກຂະບວນການທາງວິສະວະກຳ ແລະການອອກແບບທີ່ກຽມໄວ້ເປັນຢ່າງດີ. ການປະສານງານຂອງວິຊາການແມ່ນເປັນກຸນແຈທີ່ສຳຄັນ ແລະໄອແອລເອັຟໃຊ້ການກວດສອບແບບວິຊາການເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃນໃຈວ່າວິສະວະກຳ ແລະການອອກແບບມີຄຸນນະພາບສູງ.

ໄອແອລເອັຟຍັງໃຫ້ສະໜອງການບໍລິການເພີ່ມເຕີມຫາກຕ້ອງການເຊັ່ນ ການຂໍໃບອະນຸຍາດທີ່ຈຳເປັນທັງໝົດສຳລັບໂຄງການ.

pic_planung

ໄອແອລເອັຟໃຫ້ບໍລິການດັ່ງລຸ່ມນີ້

 • ແນວຄິດເບື້ອງຕົ້ນ 
 • ການອອກແບບແນວຄວາມຄິດ
 • ການອອກແບບພື້ນຖານ 
 • FEED, ການປະມູນອອກແບບ 
 • ການອອກແບບໃບອະນຸຍາດ 
 • ການອອກແບບຄູ່ມື
 • ການອອກແບບລະອຽດ
 • ການອອກແບບກໍ່ສ້າງ
 • ທົບທວນການອອກແບບ
 • ເອກະສານທີ່ສ້າງຂຶ້ນ
 • ການປະເມີນຄວາມສົມບູນ
 • ການອອກແບບການພື້ນຟູ
 • ການອອກແບບແລະການດັດແປງ
 • ການວາງແຜນການຮື້ຖອນ

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາຄລິກທີ່ນີ້:

Hello UptimeRobot