Choose your Country

Australia

Czechia

Georgia

Kazakhstan

Laos/ປະເທດລາວ

Nigeria

Pakistan

Romania

Saudi-Arabia

Switzerland

Thailand

United Arab Emirates

United Kingdom

Uzbekistan

ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມ

pic_EIA_header1

ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມ

ການບັນລຸໂຄງການແບບຍືນຍົງໄດ້ກາຍເປັນສ່ວນສໍາຄັນໃນການວາງແຜນ ແລະຮັບຮູ້ເຖິງໂຄງການໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂະຫນາດໃຫຍ່. ກົດໝາຍ, ສັນຍາລະຫວ່າງປະເທດ, ມາດຕະຖານທະນາຄານ, ແລະ ຫຼັກການຂອງບໍລິສັດເຊິ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລະບຸການແກ້ໄຂ ແລະຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນຈາກໂຄງການຢ່າງພຽງພໍ.

ເພື່ອຮັບປະກັນການເຂົ້າກັນໄດ້ລະຫວ່າງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງໂຄງການ, ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມ (ESIA) ແມ່ນດໍາເນີນເພື່ອປະເມີນຜົນກະທົບທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນຂອງໂຄງການທີ່ວາງແຜນໄວ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມທາງກາຍຍະພາບ, ຊີວະພາບ ແລະສັງຄົມ. ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມ (ESIA)  ຍັງພັດທະນາມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບເພື່ອຫຼີກລ້ຽງ, ຫຼຸດຜ່ອນ, ຫຼື ຊົດເຊີຍຜົນກະທົບເຫຼົ່ານີ້. ການປະເມີນນີ້ແມ່ນສ່ວນສໍາຄັນຂອງໂຄງການ ແລະ ຍັງໃຫ້ການສະຫນັບສະຫນູນຜູ້ມີອຳນາດຕັດສິນໃຈໃນລະຫວ່າງການວາງແຜນໂຄງການ.

ການປະເມີນຜົນກະທົບທີ່ເຫມາະສົມຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍ ແລະຂໍ້ກໍານົດຂອງຜູ້ໃຫ້ກູ້. ນອກຈາກນີ້ຍັງນໍາໄປສູ່ຊື່ສຽງຂອງບໍລິສັດທີ່ດີຂື້ນ, ການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານດ້ານຈັນຍາບັນຂອງບໍລິສັດ, ແລະປະຕິບັດໂຄງການທີ່ຄຸ້ມຄ່າກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍຂຶ້ນເນື່ອງຈາກຄວາມສ່ຽງທີ່ບໍ່ແມ່ນເຕັກນິກທີ່ຫຼຸດລົງ. ​ໃນ​ສະພາບ​​ດັ່ງກ່າວ, ການ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ຜູ້ມີສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ​ເປັນສ່ວນ​ສຳຄັນ​ໃນການ​ບັນລຸ​​ທີ່​ຍອມຮັບ​ໄດ້ສຳລັບຂອງ​ທຸກ​ພາກສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ, ​ເຊິ່ງເປັນການ​ຊຸກຍູ້​ການ​ເປັນ​ພົນລະ​ເມືອງ​ທີ່ດີຂອງ​ບໍລິສັດ​.

ບໍລິສັດຂອງກຸ່ມ ໄອແອລເອັຟ (ILF):

 • ສະເໜີໃຫ້ເຄືອຂ່າຍຜູ້ຊ່ຽວຊານທົ່ວໂລກທີ່ມີປະສົບການໃນໄລຍະຍາວກ່ຽວກັບດ້ານຄວາມຍືນຍົງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວົງຈອນຊີວິດຂອງໂຄງການ.
 • ວາງແຜນໂຄງການກັບທີມງານປະສົມປະສານຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານວິສະວະກໍາເຊັ່ນດຽວກັນກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມ.
 • ສະຫນອງການບໍລິການການປະເມີນສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມ ແລະການອະນຸຍາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການບໍລິການດ້ານວິສະວະກໍາແບບຄົບວົງຈອນຕະຫຼອດວົງຈອນຊີວິດຂອງໂຄງການທັງໝົດ.
 • ແກ້ໄຂ ແລະຄຸ້ມຄອງຈຸດສຳຄັນທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງຢູ່ໃນຂັ້ນຕົ້ນຂອງໄລຍະການວາງແຜນ.

ການບໍລິການຂອງໄອແອລເອັຟ ໃນດ້ານການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມປະກອບມີ:

 • ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ
 • ການອອກແບບໂຄງການ
 •  ການອະນຸຍາດ
 • ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້
 • ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຕາມມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ (EIA)
 • ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມຕາມມາດຕະຖານສາກົນ
 • ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ມີສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍ
 • ທົບທວນການບໍລິການ ແລະການວິເຄາະຊ່ອງຫວ່າງ
 • ການສຶກສາຄວາມພາກພຽນ
 • ການຄຸ້ມຄອງລະບົບນິເວດການກໍ່ສ້າງ ແລະຄຸ້ມຄອງສະຖານທີ່
Hello UptimeRobot