Environmental & Social Management

pic_EIA_header1

ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມ

ການບັນລຸໂຄງການແບບຍືນຍົງ ໄດ້ກາຍເປັນສ່ວນສໍາຄັນໃນການວາງແຜນ ແລະ ຮັບຮູ້ເຖິງໂຄງການໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂະຫນາດໃຫຍ່. ກົດໝາຍ, ສັນຍາລະຫວ່າງປະເທດ, ມາດຕະຖານທະນາຄານ, ແລະ ຫຼັກການຂອງບໍລິສັດ ເຊິ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລະບຸການແກ້ໄຂ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນຈາກໂຄງການຢ່າງພຽງພໍ

ເພື່ອຮັບປະກັນການເຂົ້າກັນໄດ້ລະຫວ່າງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງໂຄງການ, ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESIA) ແມ່ນດໍາເນີນເພື່ອປະເມີນຜົນກະທົບທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນຂອງໂຄງການທີ່ວາງແຜນໄວ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມທາງກາຍຍະພາບ, ຊີວະພາບ ແລະ ສັງຄົມ. ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESIA)  ຍັງພັດທະນາມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບເພື່ອຫຼີກລ້ຽງ, ຫຼຸດຜ່ອນ, ຫຼື ຊົດເຊີຍຜົນກະທົບເຫຼົ່ານີ້. ການປະເມີນນີ້ແມ່ນສ່ວນສໍາຄັນຂອງໂຄງການ ແລະ ຍັງໃຫ້ການສະຫນັບສະຫນູນຜູ້ມີອຳນາດຕັດສິນໃຈໃນລະຫວ່າງການວາງແຜນໂຄງການ.

ການປະເມີນຜົນກະທົບທີ່ເຫມາະສົມ ຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍ ແລະ ຂໍ້ກໍານົດຂອງຜູ້ໃຫ້ກູ້. ນອກຈາກນີ້ຍັງນໍາໄປສູ່ຊື່ສຽງຂອງບໍລິສັດທີ່ດີຂື້ນ, ການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານດ້ານຈັນຍາບັນຂອງບໍລິສັດ, ແລະ ປະຕິບັດໂຄງການທີ່ຄຸ້ມຄ່າກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກຄວາມສ່ຽງທີ່ບໍ່ແມ່ນເຕັກນິກທີ່ຫຼຸດລົງ. ​ໃນ​ສະພາບ​​ດັ່ງກ່າວ, ການ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ຜູ້ມີສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ​ເປັນສ່ວນ​ສຳຄັນ​ໃນການ​ບັນລຸ​​ທີ່​ຍອມຮັບ​ໄດ້ສຳລັບຂອງ​ທຸກ​ພາກສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ, ເຊິ່ງເປັນການຊຸກຍູ້ການເປັນພົນລະເມືອງທີ່ດີຂອງບໍລິສັດ

ບໍລິສັດຂອງກຸ່ມ ILF:

 • ສະເໜີໃຫ້ເຄືອຂ່າຍຜູ້ຊ່ຽວຊານທົ່ວໂລກທີ່ມີປະສົບການໃນໄລຍະຍາວກ່ຽວກັບດ້ານຄວາມຍືນຍົງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວົງຈອນຊີວິດຂອງໂຄງການ.
 • ວາງແຜນໂຄງການກັບທີມງານປະສົມປະສານຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານວິສະວະກໍາເຊັ່ນດຽວກັນກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ
 • ສະຫນອງການບໍລິການການປະເມີນສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມແລະການອະນຸຍາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການບໍລິການດ້ານວິສະວະກໍາຮ້ານດຽວຕະຫຼອດວົງຈອນຊີວິດຂອງໂຄງການທັງຫມົດ.
 • ແກ້ໄຂ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຈຸດສຳຄັນທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງຢູ່ໃນຂັ້ນຕົ້ນຂອງໄລຍະການວາງແຜນ

ການບໍລິການຂອງ ໄອແອລເອັຟ ໃນດ້ານການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມປະກອບມີ:

 • ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ
 • ການອອກແບບໂຄງການ
 •  ການອະນຸຍາດ\
 • ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້
 • ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ຕາມມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ (EIA)
 • ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຕາມມາດຕະຖານສາກົນ
 • ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ມີສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍ
 • ທົບທວນການບໍລິການ ແລະ ການວິເຄາະຊ່ອງຫວ່າງ
 • ການສຶກສາຄວາມພາກພຽນ
 • ການຄຸ້ມຄອງລະບົບນິເວດການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສະຖານທີ່
Hello UptimeRobot