Choose your Country

Australia

Czechia

Georgia

Kazakhstan

Laos/ປະເທດລາວ

Nigeria

Pakistan

Romania

Saudi-Arabia

Switzerland

Thailand

United Arab Emirates

United Kingdom

Uzbekistan

ບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານການເງິນ

pic_finanzierungsberatung_header

ບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານການເງິນ

ຄວາມພະຍາຍາມໃນທົ່ວທຸກມຸມໂລກ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸມາດຕະຖານການດໍາລົງຊີວິດທີ່ສູງຂຶ້ນ ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍໂຄງສ້າງພື້ນຖານ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ພົບເຈິກັບສິ່ງທ້າທາຍນີ້ ຈຳເປັນຕ້ອງມີການລົງທຶນມະຫາສານ. ຂະບວນການກວດກາ ແລະ ຄັດເລືອກໂອກາດທາງການເງິນທີ່ເໝາະສົມສຳລັບໂຄງການເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນເປັນບັນຫາໃຫຍ່ສຳຄັນໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ຈຳເປັນຕ້ອງມີຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼາຍດ້ານກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂຂອງກອບວຽກ.

ບົດບາດຂອງໄອແອລເອັຟ

ໄອແອລເອັຟ ໃຫ້ບໍລິການທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນ ໃນພື້ນທີ່ ທຸລະກິດທຸລະກິດຂອງ ປົກປ້ອງພະລັງງານ ແລະສະພາບພູມອາກາດ, ນໍ້າ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ, ການຂົນສົ່ງແລະໂຄງສ້າງ ແລະ ນໍ້າມັນ, ແກ໊ດ ແລະ ຂະແໜງອຸດສະຫະກຳ, ໄອແອລເອັຟ ຍັງສະຫນັບສະຫນູນລູກຄ້າທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນດ້ວຍການບໍລິການທີ່ຫລາກຫລາຍ, ລວມເຖິງການວິເຄາະທາງການເງິນ ແລະ ເສດຖະກິດ, ການປະເມີນໂຄງການ ແລະ ການຈັດຫາທຶນທີ່ມີໂຄງສ້າງ.

ຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ລູກຄ້າ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການເງິນຂອງ ໄອແອລເອັຟ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຢ່າງໃກ້ຊິດກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານພາຍໃນອື່ນໆ ທີ່ກວມເອົາສາຂາວິຊາວິສະວະກໍາ, ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ, ຄໍາແນະນໍາດ້ານກົດຫມາຍ, ແລະ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. ສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກທີ່ມີຫຼາຍສາຂາວິຊາຊີບນີ້ ຊ່ວຍໃຫ້ເກີດຄວາມເຂົ້າໃຈທົ່ວໄປຂອງໂຄງການ, ເຊິ່ງເປັນເງື່ອນໄຂເບື້ອງຕົ້ນສໍາລັບການບໍລິການທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນທີ່ທັນສະໄໝຕະຫຼອດຊີວິດທັງຫມົດຂອງໂຄງການໂຄງສ້າງພື້ນຖານ. ການມີ​ຄວາມ​ສາມາດ​ທັງ​ໝົດພາຍ​ໃນ​ອົງກອນ ​ຊ່ວຍໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງ​ທີ່ລຽບງ່າຍລະຫວ່າງ​ການ​ເງິນ ​ແລະ ​ສາຂາ​ວິຊາ​ ​ອື່ນໆທັງໝົດ.

ຜົນງານການບໍລິການປະກອບດ້ວຍ, ໂດຍສະເພາະ:

  • ການວິເຄາະ ແລະ ປະເມີນທຸລະກໍາ
  • ການສ້າງແບບຈໍາລອງທາງການເງິນ
  • ບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານການເງິນ
  • ການ​ສະ​ຫນັບ​ສະ​ຫນູນສິນເຊື່ອ
  • ການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ
  • ການປະເມີນຕະຫຼາດ
pic_finberatung
pic_finberatung_2
Hello UptimeRobot