Choose your Country

Australia

Czechia

Georgia

Kazakhstan

Laos/ປະເທດລາວ

Nigeria

Pakistan

Romania

Saudi-Arabia

Switzerland

Thailand

United Arab Emirates

United Kingdom

Uzbekistan

ທໍລະນີສາດ & ອຸທົກກະສາດ

pic_geology_hydro_header

ທໍລະນີສາດ & ອຸທົກກະສາດ

ຈຳເປັນຕ້ອງມີການສຳຫຼວດດິນທີ່ທັນສະໃໝ ເພື່ອພັດທະນາໂຄງການຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ການສຳຫຼວດດິນທີ່ແນ່ນອນ ແລະ ມີລາຍລະອຽດພຽງພໍ ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໃນການປະເຊີນກັບ ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນ ໃນລະຫວ່າງໄລຍະການກໍ່ສ້າງທີ່ຈະເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ກັບລູກຄ້າ. ເອກະສານທາງທໍລະນີສາດທີ່ຄອບຄຸມ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ຜ່ານການສຳຫຼວດແລ້ວກ່ຽວກັບສະພາບພື້ນດິນແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ໄອແອລເອັຟ ໃຫ້ບໍລິການ ດ້ານທໍລະນີສາດ & ອຸທົກກະສາດ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

  • ແນວຄວາມຄິດການສຳຫຼວດທໍລະນີສາດ ແລະ ອຸທົກກະສາດ
  • ສຶກສາທໍລະນີສາດ ແລະ ອຸທົກກະສາດ
  • ເອກະສານທາງດ້ານທໍລະນີສາດ, ເອກະສານອຸທົກກະສາດ ແລະ ບໍລິການສະຖານທີ່
  • ສຳຫຼວດໄພພິບັດທາງທໍລະນີ
  • ຕິດຕາມກວດກາແຫຼ່ງນ້ຳໃຕ້ດິນ ແລະ ຫນ້າດິນ
  • ເອກະສານທາງທໍລະນີສາດ ແລະ ອຸທົກກະສາດໃນລະຫວ່າງການກໍ່ສ້າງ
Hello UptimeRobot