ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານພູມສາດ (GIS)

pic_GIS_header_final2

ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານພູມສາດ (GIS)

ໄອແອລເອັຟ ໃຫ້ບໍລິການ ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານພູມສາດ (GIS) ຕໍ່ໄປນີ້:

ການວິເຄາະທາງພື້ນທີ່

ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານພູມສາດ (GIS) ສາມາດໃຊ້ເພື່ອສ້າງແຜນທີ່ ແລະ ຮູບແຕ້ມຢ່າງໄວວາ, ແຕ່ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານພູມສາດ (GIS) ແຕກຕ່າງຈາກໂປຣແກຣມອື່ນໆແມ່ນ ຄວາມສາມາດໃນການວິເຄາະທາງພື້ນທີ່. ໄອແອລເອັຟ ໄດ້ພັດທະນາແອັບພິເຄຊັ່ນທີ່ທັນສະໄຫມສໍາລັບການວິເຄາະທາງພື້ນທີ່ໃນຂົງເຂດຕ່າງໆ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 • ການວິເຄາະແລວທາງສໍາລັບໂຄງການໂຄງສ້າງພື້ນຖານທຸກປະເພດເຊັ່ນ: ທໍ່ສົ່ງນ້ຳມັນ ແລະ ແກ໊ສ, ການເຊື່ອຕໍ່ຖະໜົນ ແລະ ທາງລົດໄຟ, ສາຍໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມແຮງສູງ, ແລະອື່ນໆ.
 • ສຶກສາທ່າແຮງໄຟຟ້ານໍ້າຕົກສໍາລັບເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງງານນໍ້າຕົກປະເພດຕ່າງໆ
  o  ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກທີ່ເປັນຝາຍນໍ້າລົ້ນ
  o  ເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງງານນໍ້າຕົກແບບກັກເກັບໄວ້ໃນອ່າງເກັບນໍ້າ
  o  ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກທີ່ອາໃສປໍ້າສູບນໍ້າຂຶ້ນໄປກັກເກັບໄວ້ໃນອ່າງເກັບນໍ້າ
 • ສຶກສາທ່າແຮງພະລັງງານແສງອາທິດ
 • ວິເຄາະພູມສັນຖານ
  o  ການວິເຄາະການສັງເກດເຫັນ (ແນວສາຍຕາ (line of sight) / ເສັ້ນຂອບຟ້າ(skyline))
  o  ທິດທາງ / ຄວາມຊັນ
  o  ພື້ນທີ່ຕົ້ນນ້ຳ / ເຂດອ່າງເກັບນໍ້າ / ທິດທາງການໄຫຼ

ສະຫນັບສະຫນູນ ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານພູມສາດ (GIS) ສໍາລັບໂຄງການທີ່ສໍາຄັນ

 • ການຮັບ ແລະ ປະມວນຜົນຂໍ້ມູນທາງພູມສາດ
  o  ຮູບຖ່າຍທາງອາກາດ
  o  ຂໍ້ມູນລະດັບຄວາມສູງ
  o  ຂໍ້ມູນອຳນາດ
 • ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນທາງພູມສາດ
  o  ຖານຂໍ້ມູນພູມສາດກາງ (GDB)
  o  ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນທີ່ມີໂຄງສ້າງ
  o  ການຈັດການຂໍ້ມູນທີ່ບອກລາຍລະອຽດຂອງຂໍ້ມູນມີປະສິດທິພາບ
  o  ຂໍ້ມູນຂະຫນາດໃຫຍ່ (ຮູບຖ່າຍທາງອາກາດ (orthphotoos), ເຕັກໂນໂລຊີ ສໍາຫຼວດພູມສາດແບບໄລດ້າ (LiDAR))
 • ການສ້າງແຜນທີ່ ແລະ ຮູບແຕ້ມ
  o  ແຜນທີ່ເສັ້ນທາງ
  o  ແຜ່ນຈັດຕຳແໜ່ງ
  o  ແຜນທີ່ແບບລະອຽດ
  o  ຮູບແຕ້ມທົ່ວໄປ
  o  ວາງແຜນບັນທຶກດ້ວຍແຜນທີ່ຫຼາຍຮ້ອຍ

ເວັບລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານພູມສາດ (GIS)

ກັນ. ເຄືອຂ່າຍແຊຣ໌ພອຍຊ໌ (Share­Point Server) ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນພື້ນທີ່ສື່ກາງໃນການແລກປ່ຽນເອກະສານ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເວັບລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານພູມສາດ
(WebGIS) ທີ່ໃຊ້ ESRI ສະຫນອງຂໍ້ມູນໃນວົງກວ້າງຂອງພື້ນທີ່. ຂໍ້ມູນທາງພູມສາດ (geodata) ທີ່ມີຢູ່ ແລະ ສ້າງຂື້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງຫມົດ ໄດ້ຮັບການເຜີຍແຜ່ຢູ່ ເວັບລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານພູມສາດ (WebGIS) ແລະ ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ໂດຍຜູ້ໃຊ້ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເຊິ່ງໃດ້ຮັບມອບຫມາຍສິດຜູ້ໃຊ້ສະເພາະ ໂດຍອີງຕາມຫນ້າທີ່ຂອງພວກເຂົາໃນໂຄງການ.

ການນຳໃຊ້ເວັບລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານພູມສາດ (WebGIS) ມີຂໍ້ດີຫຼາຍປະການ:

 • ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນພູມສາດຂອງໂຄງການໄດ້ຢ່າງໄວວາ ແລະ ງ່າຍດາຍ
 • ເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍ ໂດຍຜ່ານຕົວທ່ອງເວັບອິນເຕີເນັດບຮາວເສີ (Internet Browser)
 • ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນໃນປະຈຸບັນຢ່າງສະໜ່ຳສະເໝີ ສໍາລັບທຸກພາກສ່ວນຂອງໂຄງການທັງໝົດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງໃນໂຄງການ
 • ການສື່ສານງ່າຍດາຍ ລະຫວ່າງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ສະຖານທີ່ຕ່າງໆ
 • ຂະບວນການ ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ (QA ) /ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ(QC) ທີ່ສອດຄ່ອງກັນ
 • ເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການວັດແທກ, ການພິມ, ແລະ ການດຳເນີນການສອບຖາມຄຸນລັກສະນະ, ແລະອື່ນໆ. ສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບຜູ້ໃຊ້ທັງຫມົດ
pic_spatial_analyses
pic_GIS_support
pic_GIS_support_2
pic_webGIS
Hello UptimeRobot