Choose your Country

Australia

Czechia

Georgia

Kazakhstan

Laos/ປະເທດລາວ

Nigeria

Pakistan

Romania

Saudi-Arabia

Switzerland

Thailand

United Arab Emirates

United Kingdom

Uzbekistan

ວິສະວະກອນຂອງຜູ້ໃຫ້ກູ້

pic_financial_header

ວິສະວະກອນຂອງຜູ້ໃຫ້ກູ້

ການຈັດຫາທຶນໂຄງການ ແມ່ນປັດໃຈຫຼັກຂອງການລົງທຶນໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ໂຄງສ້າງພື້ນຖານ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການພະຍາຍາມຊອກຫາເງິນທຶນສ່ວນສໍາຄັນຂອງຕົ້ນທຶນການກໍ່ສ້າງ ໂດຍການກູ້ຢືມໂດຍຜ່ານຍານພາຫະນະຈຸດປະສົງພິເສດ, ທີ່ມີແນວໂນ້ມຈະໃຊ້ຮູບແບບທາງດ້ານກົດຫມາຍຂອງບໍລິສັດຄວາມຮັບຜິດຊອບຈໍາກັດ. ດ້ວຍເຫດຜົນນີ້, ນັກການເງິນຕ້ອງປະເມີນຄວາມສ່ຽງທີ່ສົມບູນແບບ ແລະ ໂຄງການພື້ນຖານທີ່ມີເອກະສານທີ່ດີ ກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈທາງດ້ານການເງິນ, ແລະ ຂະບວນການທີ່ເຫມາະສົມເພື່ອຕິດຕາມຄວາມຄືບຫນ້າ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງໂຄງການໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດ.

ບົດບາດຂອງໄອແອລເອັຟ

ໄອແອລເອັຟ ໃຫ້ບໍລິການດ້ານວິສະວະກໍາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງເພື່ອໃຫ້ນັກການເງິນສາມາດປະເມີນຄວາມສ່ຽງຂອງໂຄງການກ່ອນທີ່ຈະລົງນາມໃນສັນຍາການເງິນ ແລະ ຕໍ່ມາຈົນກ່ວາການຊໍາລະຄືນທາງການເງິນຈະສໍາເລັດ.

ການນໍາໃຊ້ປະສົບການທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການວາງແຜນ ແລະ ການປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນທີ່ສໍາຄັນ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງ ໄອແອລເອັຟ ຈະດໍາເນີນການປະເມີນງົບປະມານການກໍ່ສ້າງ ແລະ ກໍານົດເວລາ ແລະ ກວດເບິ່ງວ່າສົມມຸດຖານຂອງນັກການເງິນວ່າ ມີຄວາມສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ລວມເຖິງເງິນສໍາຮອງທີ່ພຽງພໍ ຫຼື ບໍ່

ບໍລິການເພີ່ມເຕີມທີ່ໃຫ້ບໍລິການໂດຍ ໄອແອລເອັຟ ໄດ້ແກ່ ການກວດສອບຄວາມພ້ອມຂອງເງິນສໍາຮອງທີ່ພຽງພໍ, ແນວຄິດທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ແບບຈຳລອງທາງການເງິນ ສໍາລັບສະຖານະການຈຳລອງພື້ນຖານ (ກໍລະນີພື້ນຖານ).

ຫຼັງການປິດທາງການເງິນ, ໄອແອລເອັຟ ຈະຕິດຕາມຄວາມຄືບຫນ້າຂອງແຜນຈົນກວ່າການຊໍາລະເງິນຄືນຈະສຳເລັດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ບໍລິການຂອງ ໄອແອລເອັຟ ຍັງລວມເຖິງການກະກຽມການປຽບທຽບລາຍຮັບຂອງໂຄງການ ແລະ  ຂໍ້ກຳນົດການຊຳລະຄືນລະຫວ່າງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການດໍາເນີນງານ.

ຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ລູກຄ້າ

ໄອແອລເອັຟ ໄດ້ພັດທະນາແຜນຍຸດທະສາດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ສໍາລັບການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານເຕັກນິກແກ່ນັກການເງິນ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍເກນການທົບທວນ ແລະ ເງື່ອນໄຂການປະເມີນທີ່ກໍານົດໄວ້ລ່ວງໜ້າ. ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ ໄອແອລເອັຟ ສາມາດດໍາເນີນການທົບທວນທີ່ໂປ່ງໃສ ແລະ ມີປະສິດທິພາບໂດຍສອດຄ່ອງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທີ່ປຶກສາດ້ານເຕັກນິກແກ່ນັກການເງິນ. ບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາຂອງ ໄອແອລເອັຟ ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງຊັດເຈນ, ປະລິມານຂອງຜົນປະໂຫຍດ, ຄວາມສ່ຽງຂອງໂຄງການທີ່ສໍາຄັນ, ຄໍາແນະນໍາເພື່ອປັບປຸງຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຂອງໂຄງການຈະສາມາດຄິດໄລ່ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

pic_lenders
pic_lenders_2
pic_lenders_3
pic_lenders_4
Hello UptimeRobot