Choose your Country

Australia

Czechia

Georgia

Kazakhstan

Laos/ປະເທດລາວ

Nigeria

Pakistan

Romania

Saudi-Arabia

Switzerland

Thailand

United Arab Emirates

United Kingdom

Uzbekistan

ໃຫ້ຄຳປຶກສາການດຳເນີນງານແລະການບຳລຸງຮັກສາ

pic_commissioning_header

ໃຫ້ຄຳປຶກສາການດຳເນີນງານແລະການບຳລຸງຮັກສາ

ການດໍາເນີນງານຂອງໂຮງງານທີ່ເໝາະທີ່ສຸດ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາຢ່າງຫ້າວຫັນ ລວມເຖິງການອອກແບບທີ່ດີເລີດ ແລະ ການດຳເນີນໂຄງການທີ່ເປັນເງື່ອນໄຂເບື້ອງຕົ້ນສໍາລັບຄວາມສໍາເລັດໃນໄລຍະຍາວຂອງໂຄງການອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ໂຄງສ້າງພື້ນຖານ. ໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງໂຮງງານທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການທີ່ປ່ຽນແປງ ແລະ ເປົ້າຫມາຍຂອງການດໍາເນີນງານຂອງໂຮງງານ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມທ້າທາຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທີ່ຕ້ອງໃຊ້ທີມງານ, ຂະບວນການ ແລະ ໂຄງການທີ່ຍືດຫຍຸ່ນ ແລະ ເປັນມືອາຊີບ.

ບົດບາດຂອງໄອແອລເອັຟ

ໄອແອລເອັຟ ໃຫ້ບໍລິການຄຳປຶກສາດ້ານການດໍາເນີນງານ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາໃນດ້ານທຸລະກິດການປົກປ້ອງພະລັງງານ ແລະສະພາບພູມອາກາດ, ນໍ້າ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ, ການຂົນສົ່ງແລະໂຄງສ້າງ ແລະ ນໍ້າມັນ, ແກ໊ດ ແລະ ຂະແໜງອຸດສະຫະກຳ, ລູກຄ້າຂອງ ໄອແອລເອັຟ ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.

ຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ລູກຄ້າ

ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານການດໍາເນີນງານມີຈຸດປະສົງເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບການປະຕິບັດງານ, ຄວາມປອດໄພຂອງການດໍາເນີນງານ, ຄວາມພ້ອມ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ໂຄງສ້າງພື້ນຖານ. ໃນຂະນະທີ່ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຢ່າງປະຫຍັດທີ່ສຸດ. ໃນສະພາບດັ່ງກ່າວ, ໄອແອລເອັຟ ສາມາດເພິ່ງພາຄວາມຮູ້ຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານຈາກສາຂາວິສະວະກໍາໂຍທາ, ວິສະວະກໍາຂະບວນ, ການຄຸ້ມຄອງ, ເສດຖະສາດ, ກົດຫມາຍ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ. ນອກຈາກນີ້, ໄອແອລເອັຟ ຍັງມີປະສົບການໃນການດໍາເນີນໂຄງການໄຟຟ້າພະລັງງານນໍ້າຕົກຂອງຕົນເອງ.

ຜົນງານການບໍລິການປະກອບດ້ວຍ, ໂດຍສະເພາະ

  • ການສໍາຫຼວດສະພາບໂຄງສ້າງພື້ນຖານ
  • ແນວຄວາມຄິດໃນການຟື້ນຟູ
  • ແນວຄວາມຄິດປະສິດທິພາບພະລັງງານ
  • ໂຄງການຄຸ້ມຄອງການດໍາເນີນງານ ແລະ ສ້ອມບໍາລຸງຮັກສາ
  • ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂະບວນການ
  • ການພັດທະນາຖານຂໍ້ມູນຂອງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານພູມສາດ
pic_betrieb_instandhaltung
Hello UptimeRobot