Choose your Country

Australia

Czechia

Georgia

Kazakhstan

Laos/ປະເທດລາວ

Nigeria

Pakistan

Romania

Saudi-Arabia

Switzerland

Thailand

United Arab Emirates

United Kingdom

Uzbekistan

ບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາ PPP

pic_PPP_header

ບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາ PPP

 

ເມື່ອງົບປະມານ​ສາທາລະນະ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ຂຶ້ນ, ຮູບແບບທາງເລືອກສໍາລັບການສົ່ງມອບໂຄງການຈະໄດ້ຮັບການຍອມຮັບໃນວົງກວ້າງຫຼາຍຂື້ນ. ​ເພື່ອ​ຕອບ​ສະໜອງ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ໃນ​ປະຈຸ​ບັນ​ ​ຂອງ​ບັນດາ​ໂຄງການໂຄງສ້າງ​ພື້ນຖານ​​ທີ່​ຊັບຊ້ອນ, ບັນດາ​ອົງການ​ພາກ​ລັດ​ນັບ​ມື້​ນັບ​ເພີ່ມຂື້ນເລື່ອຍໆ ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ​ ​ໃນ​ການ​ຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກ​ລັດ ແລະ ​ເອກະ​ຊົນ (PPP). ນອກເຫນືອຈາກການສະຫນອງການເຂົ້າເຖິງເອກະຊົນ, PPPs ຍັງອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ຈຸດແຂງ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອນໍາໃຊ້ໃນທາງທີ່ດີທີ່ສຸດ. ຮູບແບບເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງການຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ພັນທະຕາມສັນຍາທີ່ມີໂຄງສ້າງລະອຽດ, ວຽກງານ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຢ່າງລະມັດລະວັງ ແລະ ສົມເຫດສົມຜົນ.

ບົດບາດຂອງໄອແອລເອັຟ

ໄອແອລເອັຟ ສາມາດໃຊ້ປະສົບການທີ່ກວ້າງຂວາງ ແລະ ຍາວນານໃນໂຄງການໂຄງສ້າງພື້ນຖານ ການດຳເນີນໂຄງການຕ່າງໆ ທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ເຊິ່ງແມ່ນຜົນມາຈາກການໃຫ້ຄຳແນະນຳທີ່ຮອບຄອບກ່ຽວກັບການຈັດໂຄງສ້າງການຮ່ວມມືພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ. ໂດຍການປະສົມປະສານຄວາມຊຳນານດ້ານເຕັກນິກ, ດ້ານການເງິນ, ດ້ານການຄ້າ, ແລະ ດ້ານກົດຫມາຍທີ່ຈຳເປັນກັບປະສົບການ ໃນຖານະຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ຫຼື ຜູ້ຖືຫຸ້ນຂອງຊັບສິນໂຄງສ້າງພື້ນຖານ, ໄອແອລເອັຟ ປູທາງໄປສູ່ແນວທາງ ແລະ ການແກ້ໄຂທີ່ດີທີ່ສຸດ. ອີງຕາມການສ້າງໂຄງການໂດຍລວມ, ໄອແອລເອັຟ ອາດຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານພາຍນອກອື່ນໆເຊັ່ນ: ທີ່ປຶກສາດ້ານກົດຫມາຍ ຫຼື ທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ.

ຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ລູກຄ້າ

ໄອແອລເອັຟ ສະຫນັບສະຫນູນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໃນການກໍານົດອົງການຈັດຕັ້ງຂອງໂຄງການ ແລະ ການແບ່ງວຽກ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຢ່າງເທົ່າທຽມກັນລະຫວ່າງ ຫຸ້ນສ່ວນພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນໂຄງການ. ການຈັດໂຄງສ້າງໂຄງການຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ເສດຖະກິດ, ການເງິນ, ງົບປະມານ ແລະ ກຳນົດການເປັນປັດໃຈຫຼັກສໍາຄັນໃນການສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ໂດຍລວມ ແລະ ຜົນສໍາເລັດໃນໄລຍະຍາວຂອງໂຄງການ.

pic_PPP
pic_PPP_2
pic_PPP_3

Selection of PPP Option

Selection of PPP Option
Hello UptimeRobot